رتبه بندی شرکت پیمانکاری در ساجات

برای رتبه بندی شرکت‌های پیمانکاری امتیاز نیروی انسانی متخصص، امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز توان مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای رتبه‌بندی شرکت‌های مشاور علاوه بر نیروی انسانی متخصص و امتیاز کارهای انجام شده امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. قابل ذکر است …

ارزیابی کیفی مشاوران ساجات

ارزیابی کیفی مشاوران باید به ترتیب زیر انجام شود: الف- ارزیابی کیفی مشاوران پس از تهیه فهرست بلند، برای تمام روش‌ها بجز روش تک گزینه‌ای و روش مسابقه، توسط کارفرما و طی مراحل زیر انجام می‌شود: ۱- تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و وزن آنها؛ ۲- تعیین حداقل امتیاز قابل قبول؛ …

نحوه تهیه پیشنهاد فنی پیمانکاران رتبه بندی شده ساجات

تمام پیشنهاد دهندگان، در مهلت ارایۀ پیشنهاد که در دعوت نامۀ شرکت در مناقصه مشخص شده است،موظفند مجموع های تحت عنوان پیشنهاد فنی پیمانکار ، به کارفرما تسلیم کنند. هدف از تهیۀ مجموعۀ  پیشنهاد فنی پیمانکار ، مستند کردن میزان درک پیشنهاد دهنده از طرح و محدودۀ آن، انتخاب معیارهای مناسب …

اختیارات مهندس مشاور ساجات

مهندس مشاور رتبه بندی شده ساجات ، بر طبق آئین نامه مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، می تواند هر زمان که بخواهد به دستیارانش وظایفی را واگذار و یا اختیاراتی را تفویض کند و هم چنین می تواند این واگذاریها و تفویضها را لغو نماید. این دستیاران، …

استفاده کارفرما از مدارک پیمانکار رتبه بندی شده ساجات

در رابطه بین دو طرف، پیمانکار حق التألیف و دیگر حقوق ناشی از تملک آثار فکری را در مدارک پیمانکار، یا در دیگر مدارک طراحی که به وسیلۀ پیمانکار (یا از جانب وی) پدید آمده است، برای خود نگه می دارد.فرض بر این است که (با امضای پیمان) پیمانکار sajat …

رتبه تاسیسات و تجهیزات ساجات

رتبه تاسیسات و تجهیزات ساجات جهت شرکتهای پیمانکار از ۱ تا ۵ میباشد و جهت شرکتهای مهندس مشاور از ۱ تا ۳ بوده و همین رتبه برای شرکتهای EPC یا شرکتهای طرح و ساخت ۱ و ۲ میباشد.در مورد اخذ رتبه EPC ،شرکتهایی میتوانند درخواست کننده باشند که پیمانکار رتبه …

ساجات

((تخصصی ترین مرکز خرید و فروش رتبه آماده پیمانکاری))) خرید و فروش رتبه‌های آماده پیمانکاری و شرکت رتبه‌بندی شده پیمانکاری ساجاتی خرید و فروش شرکت رتبه (گرید) "ساختمان و ابنیه" از گرید ۵ الی گرید ۱ خرید و فروش شرکت رتبه (گرید) "تاسیسات و تجهیزات" از گرید ۵ الی گرید …

ثبت شرکت – ارتقا رتبه – خرید رتبه – فروش رتبه – واگذاری رتبه ساجاتی ساجاری

تخمین رتبه کنکور – کانون فرهنگی آموزش قلم چی مشاهده پیش بینی رتبه خود براساس کنکور سال قبل – تخمین رتبه کنکور سراسری کنکور ۹۶ ، کنکور ۹۵ ، کنکور ۹۴٫ ‎محاسبه درصد – نحوه درصد گیری · ‎کنکور ۹۶ · ‎راهنمای انتخاب رشته کارنامه کنکور – تخمین رتبه – …

خرید و فروش شرکت رتبه دار – شرکت پونل

((تخصصی ترین مرکز خرید و فروش رتبه آماده پیمانکاری))) خرید و فروش رتبه‌های آماده پیمانکاری و شرکت رتبه‌بندی شده پیمانکاری ساجاتی خرید و فروش شرکت رتبه (گرید) “ساختمان و ابنیه” از گرید ۵ الی گرید ۱ خرید و فروش شرکت رتبه (گرید) “تاسیسات و تجهیزات” از گرید ۵ الی گرید …