ارزیابی پیشنهادها و انتخاب پیمانکار رتبه بندی شده

– تهیه و تحویل پیشنهادها الف- رعایت مقررات زیر در تهیه و تکمیل پیشنهادها ضروری است: پیشنهادها در مهلت مقرر در “درخواست پیشنهاد” تحویل شوند؛ اطلاعات صحیح و کامل باشد؛…

اخذ رتبه یک تاسیسات و تجهیزات

۱-پیمانکار متعهد به اعمال مدریت ، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح کارها ، به وسیله افراد واجد صلاحیت است. مسئولیت به کارگرفتن روشهای اجرایی مناسب و رعایت توالی کارها…

فهرست بهای رشته ابنیه : رتبه ابنیه

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه که به اختصار فهرست بهای ابنیه نامیده می شود، شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و…

فهرست بهای رشته نیرو رتبه نیرو

شرح ردیف های رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیرو برق شامل این دستورالعمل (دستور العمل کاربرد)، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح بهای واحد ردیف ها و پیوستهای فهرست بها…

فهرست بهای رشته راه : رتبه راه

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه که به اختصار فهرست بهای راه نامیده می شود، شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و…