آیین نامه پیمانکاران

آیین نامه پیمانکاران در فایل ضمیمه همین صفحه مشاهده مینمائید.برای اخذ رتبه پیمانکاری مطالعه و اشراف کامل به موارد موضوعی ذیل اثربخش است.بخشهایی از موضوعات آئین نامه بشرح ذیل میباشد:

ماده ۱: مقررات مندرج در این آیین نامه منحصر به طرح های موضوع ماده ( ۲) و اشخاص موضوع ماده ( ۳) می باشد.
ماده ۲: مقررات مندرج در این آیین نامه، برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار می رود که برای کار در طرح ها و پروژه های زیر گواهینامه دریافت می کنند:
الف- تمام یا بخشی از منابع مالی آنها از بودجۀ عمومی دولت تأمین شده باشد،
ب- طرح هایی که تأمین مالی و یا اجرای آنها در داخل یا خارج کشور نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.
ماده ۳ : مقررات این آیین نامه منحصر به تشخیص صلاحیت پیمانکاران زیر است:
الف- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که قصد کار در ایران دارند،
ب- اشخاص حقوقی خارجی که قصد کار در ایران دارند،
پ- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که برای کار در کشورهای خارجی نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی دارند.
ماده ۴ : اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:
الف- سازمان: منظور از سازمان در این آیین نامه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
ب – امتیاز صلاحیت: عددی است که بیانگر تخصص و تجربه، توان مالی و نتایج ارزشیابی های دوره ای در انجام خدمات می باشد که از رابطه ( ۱) و بر اساس ماده ( ۹) تعیین می گردد.
پ- بدهی های بلندمدت: وام های با وثیقه و بدون وثیقه و وام های دریافتنی از شرکت های وابسته یا عضو گروه.
ت- بدهی های جاری: وام ها و اضافه برداشتی های بانکی، حصه های جاری، بدهی های بلندمدت و پرداختنی (حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری، پرداختنی به مدیران، شرکت های عضو یا شرکت های وابسته، مالیات بر درآمد، سود سهام پرداختنی و … ).
ث-توان مالی بلندمدت ( Pl ): رقمی است که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای انجام تعهدات وتضمین قراردادهایش می باشد و از رابطه زیر به دست می آید:
بدهی های بلندمدت – دارایی های ثابت = توان مالی بلندمدت
رقمی است که بیانگر توانایی مالی پیمانکار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در :

ج- توان مالی جاری( Pc )
طرح های در دست اجرا می باشد و از رابطه زیر به دست می آید:
بدهی های جاری – دارایی های جاری = توان مالی جاری
چ- پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که برای انجام کار ، طبق مقررات و شرایط مندرج در این آیین نامه، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.
ح- پیمانکار حقوقی: پیمانکاری است که پس از ثبت دراداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و یا در ادارۀ ثبت اسناد و املاک، با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.
خ- پیمانکار حقیقی: فردی است که با داشتن شرایط لازم، گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.
د- دارایی ثابت: سرمایه، اموال، ماشین آلات و تجهیزات، زمین و ساختمان، استهلاک انباشته، سرمایه گذاری های بلندمدت (در شرکت های فرعی و وابسته)، دریافتنی های بلندمدت (حساب ها و اسناد دریافتنی و تجاری،دریافتنی از مدیران و شرکت های وابسته و عضو گروه و سایر دریافتنی ها)، سرقفلی، حق اختراع، علایم تجاری و مخارج انتقالی به دوره های آتی.
ذ- دارایی های جاری: موجودی نقد، سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار غیر از سرمایه گذاری های بلندمدت و آیین نامه پیمانکاراندریافتنی ها و موجودی های مواد و کالا.
ر- سرمایۀ شرکت: مجموع آوردۀ نقدی و غیرنقدی شرکا که با عنوان سرمایه در ادارۀ ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و ادارات ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.
ز- شرکت ایرانی: هر شرکتی که در ایران ثبت و اقامتگاه آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود.
ژ- شرکت خارجی: شرکتی است که اقامتگاه آن در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و برای اینکه بتواند به وسیلۀ شعبه یا نمایندۀ خود به امور تجارتی یا صنعتی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده وشعبه یا نمایندگی آن در ادارۀ ثبت شرکت ها در تهران به ثبت رسیده باشد.
س- کارکنان: مستخدمینی که قرارداد کار آنها مشمول بیمه کارکنان (براساس قانون تأمین اجتماعی یا استخدام کشوری) باشد و حق بیمه های آنها از سه سال قبل از درخواست گواهینامه پرداخت شده باشد.
ش- کارهای انجام شده: کارهای پایان یافته یا در دست اجرا در هر رشته که تحویل موقت و یا صورت وضعیت شده باشد.
ص- گواهینامه صلاحیت پیمانکاری: مدرکی که براساس مقررات این آئین نامه و به ازای احراز شرایط لازم از سوی سازمان برای فعالیت پیمانکاری در چارچوب کاربرد این آئین نامه صادر و طی ترتیبات مقرر در این آئین نامه اصلاح و تمدید می گردد.
عبارت است از مجموع درآمدها و هزینه های پیمانکار در یک سال مالی.

ض- گردش مالی( Pt )
ط- موضوع شرکت: فعالیت هایی است که در اساسنامۀ شرکت تعیین و انجام خدمات پیمانکاری، منطبق با رشته های درخواستی در آن لحاظ و شرکت بر اساس آن تشکیل شده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

4 × سه =