اخذ رتبه مشاور

مشاوران،برای تشخیص صلاحیت از حیث شخصیت حقیقی وحقوقی به انواع زیر تقسیم می شوند:

نوع اول:شخص حقیقی : کارشناس ایرانی دارای تحصیلات دانشگاهی که طبق این آیین نامه واجد صلاحیت شناخته شود.

نوع دوم:اشخاص حقوقی( غیر دولتی ): بیش از پنجاه در صد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ویا ترکیبی از آنها باشد.

بر اساس قوانین و مقررات برای انجام فعالیت های نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آنها دراساسنامه قید شده باشد.بر اساس قوانین و مقررات برای انجام فعالیتهای نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و در اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت های صنعتی به ثبت رسی ده و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آنها دراساسنامه قید شده باشد و مالکیت این واحد ها متعلق به بخش عمومی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.سایر واحد های خدمات مشاوره ایرانی وخارجی و مراکز علمی پژوهشی که حائز شرایط نوع اول، دوم ،سوم وچهارم نباشندو گروههای همکاری مدنی که برای یک کار خاص تشکیل شده باشد،نوع پنجم محسوب می شوند.در صورتیکه صد در صد سهام ثبتی گروه همکاری متعلق به یک یا چند نوع از انواع واحد های خدمات مشاوره موضوع ماده ۳ این آیین نامه باشد ، گروه و پایه شرکت متقاضی اخذ رتبه مشاور ، بالاترین پایه در هر تخصص که توسط سهامداران شرکت متقاضی کسب شده است، خواهد بود. شرکت های تشکیل شده برای سایرکار ها، شخصیت حقوقی خود را حفظ می نمایند.هر یک از واحد های خدمات مشاوره تشخیص صلاحیت شده فعلی که حائز شرایط یکی از انو اع دوم و سوم نباشند . از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، بمدت سه سال فرصت خواهند داشت (در صورت تمایل به اخذ صلاحیت مجدد) تا خود را با شرایط این آیین نامه تطبیق دهند .در دوره مذکور آخرین وضعیت رتبه بندی این گونه واحد ها به قوت خود باقی خواهدماند.تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی سازمان صورت می گیرد. سازمان، مشاوران را در قالب ضوابط این آیین نامه، در پایه های”سه “، “دو” و “یک ” در هر تخصص وهمچنین پایه نهایی درگروه های تخصصی، تعیین صلاحیت می نماید.

درصورتی که صلاحیت انجام تمامی تخصصهای یک گروه در پایه یک توسط مشاوراحراز گردد، پس از تصویب کار گروه فنی تشخیص صلاحیت، مشاور، پایه نهایی را اخذ نموده و با توجه به تعدادکار مجاز در هر تخصص بدون درنظر گرفتن محدودیت حداکثر حق الزحمه یاکار مناسب، فعالیت می نماید.هر مشاور می تواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط این آیی ن نامه در تمامی تخصص ها و گروه ها ی تخصصی و یا تکرار در تخصص احراز صلاحیت نماید.در فهرستی که هر ساله به وسیله دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها تهیه و منتشر میشود، نکات زیر مشخص می گردد:

الف- فهرست کلی خدمات مشاوره مربوط به هر یک از تخصص ها .

ب- نام و مشخصات هر یک از مشاوران ذیصلاح، در هر یک از تخصص ها و گروه های تخصصی.

پ- پایه، تخصص، گروه، مبلغ حداکثر حق الزحمه یاکار مناسب و تعداد کار مجاز برای هر مشاور.

تبصره- این فهرست می بایست در مرکزاطلاع رسانی رایانه ای دفتر امور مشاوران وپیمانکاران قابل دسترسی و بهنگام باشد.

ترکیب اعضا و وظایف کارگروه فنی تشخیص صلاحیت به شرح زیر می باشد :

۱-مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان به عنوان رئیس کار گروه

۲-یک نفرکارشناس خبره در گروه تخصصی مربوط به انتخاب معاون فنی سازمان

۳-یک نفرکارشناس خبره با معرفی تشکل صنفی مربوط

۴-نماینده دستگاه اجرایی ذیربط

۵-نماینده دفتر بخشی ذیربط در سازمان

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

4 × 2 =