بازگشایی پاکت مناقصه طبق قوانین رتبه بندی پیمانکار ساجات

۱- پس از اخذ رتبه پیمانکاری برای شرکت در مناقصات، کمیسیون مناقصه مناقصه گزار پیشنهادها، اصلاحیه ها، و درخواستهای احتمالی پس گرفتن پیشنهادها را درحضور نمایندگان مناقصه گران، که برای شرکت در جلسه گشایش پیشنهادها، در ساعت، تاریخ و محل درج شده در کاربرگ مناقصه دعوت شده اند، باز می کند.

۲- پس از تهیه فهرست اسامی پیشنهاد دهندگان و شرکت کنندگان در جلسه، ابتدا اگر درخواستی برای پس گرفتن پیشنهاد دریافت نشده باشد، باز گردیده و نام مناقصه گر خوانده می شود. پیشنهادهایی که درخواست پس گرفتن آنها طبق ماده ۱۷ تسلیم شده باشد، باز نگردیده و عیناً به مناقصه گران مربوط باز گردانده خواهند شد.

پس از آن پاکت های پیشنهاد و اصلاحیه های آنها، از سوی کمیسیون مناقصه به ترتیب زیر یکی پس از دیگری باز می شود:

۲-۱- ابتدا، پاکت “الف” و متعاقب آن در صورت وجود، اصلاحیه آن باز خواهد شد. هرگاه محتوای این پاکت، به ترتیب تعیین شده در بند ۱۵ و شرایط دیگر  دستورالعمل کامل نباشد، پیشنهاد مردود تلقی شده و پاکت های “ب” و “ج” عینا به صورت ناگشوده به مناقصه گر بازگردانده خواهد شد.

۲-۲- هرگاه محتوای پاکت “الف” به شرحی که در بالا بیان شد، کامل باشد، به شرح زیر عمل می گردد:

– در مناقصه های دو مرحله ای، پاکت “ب” و متعاقبا اصلاحیه آن، باز خواهد شد و پس از ارزیابی شکلی آن (ها) توسط کمیسیون مناقصه، محتوای ان برای بررسی به کمیته فنی بازرگانی تسلیم می شود.

در صورتی که پاکت “ب” کامل و منطبق با شرایط مندرج در بند ۱۵-۱ نباشد، پیشنهاد رد می شود.

– در مناقصه های یک مرحله ای، پاکت های “ب” و “ج”، و متعاقبا اصلاحیه های آن ها باز خواهد  شد و کمیسیون مناقصه با توجه به مفاد ماده ۲۳، در مورد مناسب ترین پیشنهاد، تصمیم خواهد گرفت.

۲-۳- در پایان جلسه گشایش پاکت های “الف” و “ب”، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های “ج”، اعلام خواهد شد. این زمان، تنها برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها، قابل تمدید است. پاکت های “ج”، در یک لفاف لاک و مهر شده، توسط مناقصه گزار صیانت می شود.

در جلسه افتتاح پاکت های “ج”، ابتدا نتیجه بررسی پاکت های “ب” اعلام خواهد شد و پاکت های “ج”، پیشنهادهایی را که مورد قبول کمیته فنی بازرگانی واقع نشده است، عیناً مسترد داشته و پاکت های “ج” مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی بازرگانی آنان مورد قبول واقع شده است، گشوده می شود. هرگاه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه، می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع کند. در این صورت، کمیته فنی بازرگانی، ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می نماید.

۳- حداکثر، دو نفر نماینده مجاز هر یک از مناقصه گران و هم چنین، نمایندگان انجمنهای صنفی مربوط، می توانند در جلسه گشایش پیشنهادهای فنی بازرگانی، و مالی حضور یابند. در جلسه مربوط به افتتاح پیشنهادهای مالی، نمایندگان مجاز پیمانکار رتبه بندی شده شرکت خواهند کرد، که پیشنهاد فنی بازرگانی آنها، مورد قبول واقع شده باشد.

۴- کمیسیون مناقصه، باید صورت جلسه گشایش پیشنهادها را شامل فهرست اسامی مناقصه گران خریدار اسناد مناقصه، پیمانکاران رتبه دار پیشنهاد داده، مناقصه گران حاضر در جلسه، و سایر اطلاعات اعلام شده در جلسه ها را تهیه نماید.

۵- پیشنهادهایی که در جلسه های گشایش پیشنهادها، گشوده نشده و خوانده نشده اند، تحت هیچ شرایطی مورد ارزیابی مجدد قرار نخواهند گرفت.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

11 − هشت =