تمدید و ارتقا رتبه EPC

تمدید گواهینامه صلاحیت حداکثر تا ۲ سال برای پیمانکارانی صادرمی شود ،که دارای گواهینامه مذکور بوده اند و هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقی، نوع فعالیت و توان فنی و مالی شرکت شده باشد، نداشته باشد.

شرایط برای تمدید رتبه پیمانکارانی که اخذ رتبه EPC را قبلا انجام داده اند:

صرفاً یک سری تغییرات شکلی در شرکت ایجاد شده باشد؛ نظیر : نام شرکت، محل شرکت، سهامی عام یا خاص بودن شرکت و موضوع شرکت (بگونه ای که نوع صلاحیت مندرج در گواهینامه را مخدوش ننموده باشد).تغییرات در اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به شرطی که عضو گروه مدیریت طرح و ساخت نبوده باشند و شرط ردیف ۳  ماده ۹ آیین نامه مربوط را مخدوش ننماید؛ بعبارتی تغییر در اعضاء هیأت مدیره صرفاً مشمول حداقل اعضا شده باشد.(بیش از نصف یا۵۰ % اعضای هیئت مدیره تغییر نکرده باشد)تغییرات چرخشی در هیئت مدیره بلامانع است.برای شرکتهایی که به موجب ردیف ۳ بند پ ماده ۹ آیین نامه تشخیص صلاحیت شده اند جایگزینی افراد هیئت مدیره در یکی از شرایط ذیل امکانپذیر است:

۱-فرد جایگزین در هیئت مدیره دارای سوابق تجربی مشابه همان فعالیت در هیئت مدیره شرکت دیگر باشد.

۲-فرد جایگزین دارای حداقل تجربه اجرای دو پروژه صنعتی مربوط و یا مشارکت در نیمی از آن باشد.

۳-تایید فرم مشارکت نامه تضامنی به تاریخ روز الزامی است.

۴-تغییر در سهامداران و میزان سهام آنها بگونه ای که شرط اکثریت سهام و مالکیت شرک ت های رتبه بندی شده در مشارکت ثبتی را حفظ نموده باشد.

۵-صلاحیت و رتبه بندی شرکت اصلی و شرکتهای همکار “در مشارکت ها” و یا شرکت سهامدار حقوقی دارای صلاحیت دچار تنزل نشده باشد و یا بدینوسیله نوع فعالیت آنها دچار تغییر نشده باشد.

۶-رتبه بندی شرکت های سهامدار دارای صلاحیت “در مشارکت ثبتی ” و یا صلاحیت شرکت اصلی و هسته آن دچار تنزل نشده باشد.در صورت مشترک بودن عضو هیئت مدیره، در ذیل نامه تمدید گواهی نامه، نام شرکت و یا شرکتها ذکر شوند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

چهار × پنج =