راهنمای تکمیل ساجات جهت اخذ رتبه پیمانکار

در گام اول با زدن درخواست جدید، یک نسخه از اطلاعات پرونده الکترونیکی شرکت که منجر به صدور گواهینامه برای شرکت شده است به صورت کامل در اختیار متقاضی قرار می گیرد. در این پرونده امکان ویرایش اطلاعات توسط شرکت وجود دارد. لذا شرکت متقاضی م یتواند فرد مورد نظر را از بخش سهامداران، اعضای هیأت مدیره و یا افراد امتیا زآور حذف و فرد جایگزین را معرفی نمایند. شرکت متقاضی بعد از بروز رسانی اطلاعات،صفحه اظهارنامه مالیاتی را نیز تکمیل کرده و درخواستش را برای مرجع تشخیص صلاحیت (معاونت و یا استانداری) ارسال می کند. اطلاعات پرونده الکترونیکی در درخواست جدید، کپی آخرین اطلاعات شرکت است که منجر به صدور گواهینامه ساجات شده است، به جز اطلاعات مربوط به آخرین اظهارنامه مالیاتی که در هر درخواست باید مجدد تکمیل شود. در این صورت فقط تغییرات ایجاد شده در تقاضا (پرونده جدید نسبت به پرونده قبلی) مورد بررسی قرار می گیرد و مواردی که قبلاً توسط کارشناس تأیید شده است، بصورت تأیید شده باقی می ماند. قرار « صدور گواهینامه » پس از تأیید مراحل توسط کنترل کننده ها، وقتی تقاضای دوم شرکت جهت اخذ رتبه پیمانکاری در وضعیت گرفت فرد حذف شده خود به خود آزاد م یشود و شرک تهای دیگر می توانند این فرد را با زدن دکمه جستجو، فراخوانی و استفاده نمایند.بدیهی است شرکت هایی هم که درخواست ارتقا و یا افزودن تخصص مشاور و یا رشته پیمانکاری دارند نیز می توانند به همین منوال عمل نمایند. با این تفاوت که هر تغییری که می خواهند می توانند در صفحه ثبت تقاضای دوم اعمال نموده و بعد از تکمیل قسم تهای مربوط، پرونده را برای بررسی ارسال نمایند. در این حالت نیز موارد تأیید شده پرونده قبلی به شرط عدم تغییر توسط متقاضی بصورت تأیید شده باقی می ماند و فقط موارد جدید و تغییر داده شده بصورت بررسی نشده ظاهر میشود.مجددا تاکید میشود که ثبت درخواست جدید شرک تها زمانی امکان پذیر خواهد بود که درخواست اول آنها بهمرحله صدور گواهیننامه رسیده باشد.هرگونه تغییر در ارکان و سهام شرکت و اطلاعات  متیازآوران (مدیرعامل، هیات مدیره و کارکنان امتیازآور)،باید حداکثر ظرف مدت سه ماه در سامانه ساجات ثبت و ارسال شود.کنترل ظرفیت و یا آزاد کردن ظرفیت اشغال شده شرکت:در سامانه ساجات، کنترل ظرفیت بر اساس خود اظهاری و اعلام شرکت ها صورت می گیرد. به این معنی که شرکت هایی که گواهینامه  صلاحیت از طریق سامانه ساجات دریافت کرده اند و پرونده آنها در وضعیت صدور گواهینامه است. موظفند نسبت به وارد نمودن اطلاعات قراردادهای جدید و نیز تکمیل اطلاعات قراردادهای در دست اجرای خود بشرح زیر اقدام نمایند. در صورتیکه که شرکت بر اساس روش زیر اقدام به درج اطلاعات قراردادهای جدید و در دست اجرای خود در مهلت تعیین شده ننماید، امکان استفاده از امتیاز این قراردادها را برای همیشه از دست خواهد داد.در مورد قراردادهای جدید، شرکت موظف است، حداکثر ظرف ۴ ماه پس از انعقاد قرارداد به سایت مراجعه کرده و در پرونده الکترونیکی خود، مشخصات و اطلاعات قرارداد جدید خود را وارد نماید.

سامانه ساجات بگونه ای طراحی شده است که امکان وارد نمودن قرارداد جدید در حالتی که پرونده در وضعیت صدور گواهینامه باشد نیز فراهم است. لذا شرکت ها می توانند بسادگی به پرونده خود مراجعه و در بخش تجربه کاری اطلاعات قرارداد جدید را وارد نمایند. در این حالت نیازی به درخواست جدید پرونده نیست و مستقیما بر روی پرونده اولیه قابل اعمال است.در مورد قراردادهای در دست اجرا و معلق، شرکت ها بمنظور آزا دسازی ظرفیت کاری خود موظفند،اطلاعات عملکرد مالی خود را پس از دریافت صورت وضعیت جدید در بخش تجربه کاری و در قسمت پروژه های انجام شده، مبلغ صورت وضعیت و تاریخ آن را بروز رسانی نمایند، تا از مبلغ ظرفیت کار اشغال شده شرکت کاسته شود. در صورتیکه مبلغ صورت وضعیت ثبت شده پیمان به ۹۵ % مبلغ اولیه پیمان برسد، شرکت می تواند وضعیت پیمان را از حالت “در دست اجرا و یا معلق ” به “گذشته ” تبدیل نماید.با این اقدام از تعداد کار اشغال شده شرکت کاسته می شود. بعبارت دیگر به تعداد کار آزاد شرکت یک کار اضافه می شود. تبدیل وضعیت قرارداد پیش از این شرایط (درج صورت وضعیت به اندازه حداقل ۹۵ % مبلغ پیمان) فقط از حالت “در دست اجرا و یا معلق” به وضعیت “خاتمه یافته” میسر است. (توضیح اینکه: در صورتیکه قرارداد بدلائلی پیش از موعد مقرر و رسیدن به ۹۵ % مبلغ اولیه، خاتمه یابد، شرکت می تواند بمنظور آزاد سازی ظرفیت کاری خود، وضعیت قرارداد را به حالت”خاتمه یافته ” تغییر دهد).در هر دو صورت پس از تغییر وضعیت قرارداد، امکان اصلاح و تغییر در اطلاعات وارد شده از شرکت سلب می گردد.مستندات اطلاعات وارد شده در تشخیص صلاحیت دوره بعد، از متقاضی دریافت و بررسی خواهد شد. در صورت مغایرت مستندات با اطلاعات وارد شده در پرونده شرکت، امتیاز آن قرارداد برای شرکت لحاظ نخواهد شد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

5 × چهار =