شرایط مناقصات EPC برای شرکتهای رتبه EPC

۱- قیمتهای پیشنهاد، باید به ترتیب تعیین شده در جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمتها (در صورت وجود) یا طبق نحوه مشخص شده در اسناد مناقصه، ارایه شوند.

۲- در مواردی که طبق اسناد مناقصه، قیمت اقلام کار باید از سوی مناقصه گر پیشنهاد شود، قیمت هر یک از اقلام جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمتها، باید در مقابل آن نوشته شود. هرگاه قیمت قلمی در مقابل آن نوشته نشده باشد، فرض بر این خواهد بود که قیمت آن قلم، در سایر اقلام جدول مقادیر و قیمتها، منظور گردیده است.

۳- قیمتهای پیشنهاد، شامل قیمتهای کامل کارهای مشروحه، از جمله سود مناقصه گر، هزینه های بالاسری، مانند مالیات، عوارض گمرکی، سایر عوارض قانونی، بیمه تامین اجتماعی، مزایای قانونی کارکنان، و سایر هزینه های مشابه (مربوط به داخل یا خارج کشور) است، مگر این که در اسناد مناقصه، به روشنی مستثنی شده باشند. هم چنین، این قیمتها شامل تمام هزینه هایی است که ممکن است در جریان اجرای کارها و برای آنها واقع شوند و با در نظر گرفتن تمام مخاطره ها، مسئولیتها و تعهدهایی است که در اسناد مناقصه به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده وشرکت در مناقصه، بر مبنای آنها صورت می گیرد. جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمتهای درج شده در اسناد مناقصه، ممکن است به صورت سرجمع تهیه شده باشد. در این صورت، پیشنهاد دهندگان موظف هستند نسبت به تهیه فهرست تفصیلی و تکمیل آن، در صورت لزوم طبق اسناد مناقصه، اقدام نموده و به پیشنهاد خود پیوست کنند.

۴- در صورت تناقض بین حاصل ضرب مقدار و واحد بهای هر قلم با قیمت کل آن قلم، قیمت کل آن قلم، مبنا خواهد بود. هم چنین، در صورت تناقض بین حاصل جمع قیمتهای کل اقلام با مبلغ پیشنهاد، مبلغ پیشنهاد مبنا خواهد بود.

۵- در صورت ارایه پیشنهاد جایگزین (در صورت مجاز بودن)، اگر قیمت پیشنهاد جایگزین با قیمت پیشنهاد پایه متفاوت باشد، برای هر پیشنهاد جایگزین، یک برگ پیشنهاد مجزا و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمتهای مربوط به آن، تهیه گردیده و همگی در پاکت “ج” قرار داده می شود.

۶- پیشنهاد مناقصه، باید به ترتیب تعیین شده در کاربرگ مناقصه، قیمت گذاری شود. اگر در اسناد مناقصه، به ترتیب های دیگری پیش بینی نشده باشد، شرایط زیر نافذ خواهد بود:

۷- مصالح، خدمات و تجهیزاتی که از خارج کشور تامین می شود، باید براساس ارز مشخص شده در کاربرگ مناقصه، قیمت گذاری شود.

۸- مصالح، خدمات، و تجهیزات قابل تامین از داخل کشور، باید به ریال قیمت گذاری شود.

۹- حمل و نقل، بیمه و دیگر خدمات جنبی مربوط به حمل مصالح و تجهیزات، عملیات ساختمان و نصب و راه اندازی، باید به ریال یا ارز مورد نظر طبق شرایط پیمان، قیمت گذاری گردد.

۱۰- سهم بخش ریالی از قیمت کل پیشنهاد، نباید از درصد مشخص شده در کاربرگ مناقصه کمتر باشد.

۱۱- اگر در کاربرگ مناقصه، نرخ تبدیل برای ارز (ارزها) تعیین نشده باشد، نرخهای تبدیل حاکم در تاریخ پایه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده، نافذ خواهد بود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

4 + 1 =