مفاصا و صورت وضعیت قطعی در رتبه بندی شرکت

۱- پس از انجام تحویل موقت طبق ماده ۴۱ شرایط عمومی پیمان ، و همچنین تحویل تمام اسناد و مدارک باقیمانده به کارفرما، از قبیل نقشه ها و مدارک فنی موضوع بند ۱۰-۵ پیوست ۱۰، مدارک بازرسی و آزمایش تجهیزات و عملیات ساختمان و نصب، و مدارک مرتبط با بیمه نامه ها و ضمانت نامه ها و هر نوع سند و مدرک دیگری که در پیمان به آنها اشاره شده است، پیمانکار صورت وضعیت قطعی کارهای موضوع پیمان را تنظیم نموده و تسلیم مهندس مشاور می کند.

پیمانکار همراه این مدارک، اقرار نامه ای را تنظیم می کند که طی آن، هرگونه حق تصرف و یا داشتن بدهی را در رابطه با پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، مصالح و یا تجهیزات و سایر مطالباتی که ممکن است متوجه کارفرما شود، منتفی دانسته و نسبت به حل و فصل ادعاها و پرداخت بدهی های خود، پیمانکاران دست دوم و فروشندگان، توافقهای لازم را با طرفهای ذینفع به عمل آورده است.

۲- در صورتی که به تشخیص کارفرما، پیمانکار تمام تعهدات قراردادی خود زا طبق اسناد پیمان انجام داده باشد، و مدارک پیوست صورت وضعیت تعیین شده در بند یک،کامل باشد از سوی مهندس مشاور، ظرف مدت ده روز، مراتب پذیرش و قبولی صورت وضعیت، برای بررسی و پرداخت، به پیمانکار اعلام می شود. در غیر این صورت،ضمن بازگرداندن آن، دلایل عدم پذیرش صورت وضعیت، ظرف همان مهلت به پیمانکار اعلام می گردد، تا وی نسبت به رفع نواقص کارها و یا تکمیل مدارک اقدام کرده، و مجدداً صورت وضعیت را تسلیم نماید. پس از دریافت صورت وضعیت قابل قبول، و به همراه اسناد و مدارک لازم، مهندس مشاور ظرف مدت ۶۰ روز، صورت وضعیت مربوط را رسیدگی و تائید نموده و به کارفرما تسلیم می کند. کارفرما ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت صورت وضعیت، مبلغ صورت وضعیت قطعی را پس از کسر کسور مربوط، به پیمانکار پرداخت می کند و نسبت به آزادسازی تضمین انجام تعهدات و پنجاه درصد از تضمین حسن انجام کار اقدام می نماید. هرگاه کارفرما طلب پیمانکار را ظرف مهلت تعیین شده پرداخت نکند یا برای آزادسازی ضمانتنامه های پیمانکار اقدام ننماید، طبق بند ۳۵-۸ خسارت تاخیر پرداخت به پیمانکار تعلق می گیرد.

هرگاه براساس صورت وضعیت قطعی، پیمانکار بدهکار شود، باید در مدت ۳۰ روز از تاریخ تائید صورت وضعیت، طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر کند، کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از محل سپرده ها و تضمینهای موجود پیمانکار وصول نماید و اگر مبالغ آنها تکافو نکند، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند.

۳- در صورتی که کارهای موضوع پیمان، بدون قصور پیمانکار، دارای تاخیر قابل ملاحظه ای باشد، و پیشرفت کار پیمانکار به حدی رسیده باشد که مبلغ کارهای باقیمانده کمتر از کسور تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما باشد، پیمانکار می تواند صورت وضعیت قطعی کارهای تحویل شده بدون نقص و تکمیل شده تا آن تاریخ را تنظیم نموده و به مهندس مشاور تسلیم کند تا طبق این ماده مورد اقدام قرارگیرد. در اینصورت،  سایر تعهدات پیمانکار برای ادامه کارها به قوت خود باقی مانده، و قرارداد همچنان نافذ خواهد بود.

۴- با تائید صورت وضعیت قطعی از سوی دو طرف، پیمانکار، از هرگونه ادعایی علیه کارفرما در رابطه با پیمان، صرفنظر می کند، مگر در مورد ادعاهایی که قبل از تائید صورت وضعیت قطعی مطرح کرده باشد، اما حل و فصل آن توسط دو طرف، به زمانهای بعد موکول شده باشد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

7 + پانزده =