نحوه تکمیل پرونده پیمانکاری ساجات

نحوه چیدمان پرونده پیمانکاری

۱- فرم ۱۰۰ ومدارک پیوست:

۱-۱ ) اصل یا برابراصل تصویراساسنامه شرکت.

۱-۲ ) اصل یا برابراصل “اظهارنامه” و یا “شرکت نامه”ثبتی.

۱-۳ ) اصل یا برابراصل روزنامه رسمی تاسیس شرکت.

۱-۴ ) اصل یا برابراصل روزنامه رسمی تغییرات ثبتی شرکت بعد از تاسیس تاکنون.

۱-۵ ) اصل یا برابراصل آخرین صورتجلسه مجمع عمومی شرکت بیانگرجدول ۱۰۰ %سهام شرکت ،که متناسب با آخرین تغییرات هیئت مدیره یاتغییر در سرمایه شرکت.

۱-۶ ) نامه ثبتی یا اصل روزنامه رسمی آخرین تغییرات ثبتی شرکت.

برای – 1و ۶ – 1و ۵ – 1و ۳ – 1و ۲ – تذکر: چنانچه شرکت متقاضی ، دارای سهامدارحقوقی (شرکت) باشد باید مدارک ردیفهای ۱ سهامدار یا سهامداران حقوقی شرکت متقاضی نیز ارائه شود.

۲- فرم ۲۰۰ ومدارک پیوست:

۲-۱ ) برابراصل تصویرمدرک تحصیلی مدیرعامل.(حداقل لیسانس)

۲-۲ ) برابراصل تصویرمدرک تحصیلی (اعضاءهیئت مدیره ، سهامداران وکارکنان )فقط امتیازآور شرکت.(درغیراینصورت امتیازی تعلق نمیگیرد)

نکته مهم : شرکتی که با آئین نامه قبلی اخذ رتبه پیمانکار رتبه بندی شده بود، درصورتی که مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره آن ، از زمان رتبه بندی قبلی تاکنون درهیئت مدیره شرکت باشند،رعایت شرط مدرک تحصیلی طبق بند “ت”ماده ۲آئین نامه تشخیص صلاحیت الزامی نیست.ذ۲-۳ ) تصویر واضح صفحه اول شناسنامه وکارت ملی(مدیرعامل،اعضاءهیئت مدیره،سهامداران)و(کارکنان امتیازآور).

توضیح: درصورت داشتن توضیحات، تصویرصفحه توضیخات شناسنامه نیزارائه شود.

۲-۴ ) تصویرکارت اعلام وضعیت خدمت افراد ذکور(که تاریخ فارغ التحصیلی آنها درطی سه سال اخیراست).

۲-۵ ) فرم ۲۰۰ برای مدیرعامل،اعضاءهیئت مدیره ،سهامداران الزاما وکارکنان صرفا امتیازآور تکمیل شود. درصورت نیازبه کسب

امتیاز ازمدرک تحصیلی هرفرد، بایدتوسط خود شخص درردیف مربوط به نام خودامضاء شود.

تذکر: مدیرعامل شرکت باید ازعدم استفاده از امتیازمدرک تحصیلی خود وسایرافرا د امتیازآور شرکت در دیگرشرکتها (پیمانکاری ویامشاوره ویاطرح وساخت) اطمینان حاصل کرده و سپس فرم ۲۰۰ را تکمیل و مدارک تحصیلی افراد را ارائه نماید.

۳- فرم ۳۰۰ ومدارک پیوست:

۳-۱ ) اصل گواهی سوابق بیمه حداقل سه سال اخیر ، سهامداران وکارکنانی که امتیازمدرک تحصیلی آنها بایدمحاسبه شود.(درغیراین صورت امتیازی درنظرگرفته نمی شود).

۳-۲ ) اصل گواهی بیمه اعضاء هیئت مدیره برای سوابق سالهایی که درشرکت متقاضی عضوهیئت مدیره نبوده اند و در فرم ۳۰۰ قیدشده است. (درغیراینصورت برای سالهای مزبور امتیازی تعلق نمی گیرد).

۳-۳ ) تصویرحکم بازنشستگی کارکنان بازنشسته، بامشخص بودن تاریخ بازنشستگی(چنانچه فرد امتیازآور بازنشسته باشد).

۳-۴ ) اصل یا برابراصل تصویرقرارداد همکاری فرد بازنشسته با شرکت متقاضی(حداقل سه سال اخیر).

۳-۵ ) اصل ی ا برابراصل تصویر گواهی کار ،بخش دولتی برای افرادی که درفرم ۳۰۰ آنها،سوابق ذکرشده باشد (درغیراینصورت برای سالهای مزبور امتیازی تعلق نمی گیرد).

۳-۶ ) سوابق کاری ارائه شده باید مرتبط با رشته پیمانکاری مورد درخواست باشد.

۳-۷ ) اصل یا برابراصل تصویر آخرین فهرست بیمه شرکت متقاضی که نام سهامداران امتیازآور و کارکنان امتیازآور درآن قیدشده است.

۴- فرم ۴۰۰ ومدارک پیوست:

۴-۱ ) تصویرپیمانهای حداقل ۱۵ سال اخیرشرکت که درفرم ۴۰۰ ذکرشده است.

۴-۲ ) تصویرآخرین صورت وضعیت تائیدشده کارفرما(ضمیمه پیمان مربوطه).

۴-۳ ) تصویرآخرین تعدیل تائیدشده کارفرما(ضمیمه پیمان مربوطه).

۴-۴ ) تصویرآخرین مابه التفاوت تائیدشده کارفرما(ضمیمه پیمان مربوطه).

۴-۵ ) تصویرابلاغ صورتجلسه تحویل (موقت یا دائمی)توسط کارفرمابرای پیمانهایی که به اتمام رسیده باشد.(اختیاری وجهت آزادسازی ظرفیت کاری شرکت می باشد).

۵- فرم ۵۰۰

گواهی تاییداطلاعات مالی پیمانکار(فرم شماره ۷۶ )توسط سازمان امورمالیاتی کشور، به پیوست تصویر آخرین اظهارنامه مالیاتی تائید شده شرکت.

۶-فرم ۶۰۰

این فرم تعهدآور درشروع بررسی پرونده باید توسط صاحبان مجازامضاء اسنادتعهدآور،(طبق آخرین روزنامه رسمی)امضاء ومهر شود.

تذکر ۱

شرکتهای نوع اول ( ۱۰۰ %خصوصی)(بخش غیردولتی )، که برای اولین بار تشخ یص صلاحیت می شوند بعداز بررسی در انجمن صنفی مربوطه، چنانچه واجدشرایط احراز پایه ۵ یا ۴ ویا ۳ باش ند پرونده کتبا به واحدتشخیص صلاحیت استانداری، استان محل ثبت شرکت ارسال و اگر واجدشرایط پایه ۱ ویا ۲ باشند به واحدتشخیص صلاحیت معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال شده، تابررسی نهایی انجام واعلام پایه میشود.

تذکر ۲

تشخیص صلاحیت شرکتهای نوع دوم (شرکتهای ۱۰۰ درصد دولتی )، برای همه پایه های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ پیمانکاری، فقط در واحدتشخیص صلاحیت معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری ، انجام می شود و پرونده مستقیما توسط خودشرکت دولتی بادرخواست کتبی به دفتر ارسال می شود.

تذکر ۳

شرکتهایی که از استانداری ها رتبه اخذنموده اند جهت ارتقاء ازپایه ۵ یا ۴ یا ۳ به ۲ یا۱، لازم است درخواست به واحد تشخیص صلاحیت شده قبلی،(استانی که شرکت درآنجا پایه ۵یا ۴یا ۳ دریافت کرده است) ارسال شود تا همان پرونده تکمیل و توسط کارشناس تشخیص صلاحیت استانداری مربوطه بررسی و بامدارک مستندومستدل، درسیستم سامان اطلاعات وارد و امتیازبندی شده و بعداز احراز شرایط پایه ۱ و یا ۲ و کسب امتیاز نهایی پایه ۱ ویا ۲ ،پرونده به همراه پرینت فرمهای ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ و جدول نهایی امتیازرتبه بندی شرکت به واحدتشخیص صلاحیت معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال گردد تا بررسی قطعی انجام ونتیجه اعلام شود.

تذکر ۴

بهتر است مدیرعامل شرکت متقاضی، از کارکنان امتیازآور ، تعهدی مبنی بر عدم استفاده از امتیازمدرک تحصیلی خود در شرکتهای دیگر پیمانکاری و مشاوره ای اخذ و نزدخود نگه دارد تا درصورت خلاف تعهد،مسئولیت با کارکنان امتیازآورباشد.

تذکر ۵

 گواهینامه تشخیص صلاحیت تازمانی که تغییراتی درهیئت مدیره ،سهامداران وکارکنان امتیازآورشرکت نباشدحداکثرتا ۴سال اعتبار دارد.

تذکر ۶

رشته های تحصیلی غیرمرتبط بارشته پیمانکاری برای مقطع تحصیلی کاردانی(فوق دیپلم)امتیازی کسب نمیکند.

تذکر ۷

مهراستفاده شده جهت فرمها ومدارک ارائه شده به واحدتشخیص صلاحیت ،بایدطبق مهرتائیدشده ومتناسب باآخرین تغییرات ثبتی شرکت باشد.

تذکرمهم: درصورت خروج هریک از افراد امتیازآور ازفهرست بیمه شرکت تشخیص صلاحیت شده ، موضوع باید کتبا توسط شرکت به دفتراعلام، تا بررسی مجدد تشخیص صلاحیت پیمانکاری با شرایط جدید انجام شود.

توصیه: انجمن های صنفی برای شرکتهایی که دریکی ازاستانداری ها دارای پرونده وتشخیص صلاحیت شده می باشند ،ازتشکیل پرونده جدید ومجزا جهت ارتقا ء به پایه ۱ویا ۲ خودداری کنند و شرکت بایدطبق تذکر ۳ فوق الذکر درخواست ازاستانداری مربوطه نماید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

3 × دو =