اختیارات مهندس مشاور ساجات

مهندس مشاور رتبه بندی شده ساجات ، بر طبق آئین نامه مشاوران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، می تواند هر زمان که بخواهد به دستیارانش وظایفی را واگذار و یا اختیاراتی را تفویض کند و هم چنین می تواند این واگذاریها و تفویضها را لغو نماید. این دستیاران، می توانند مهندس مقیم کارگاه و یا بازرسان مستقل منصوب شده ای باشند که کار بازرسی و یا آزمایش اقلامی از تجهیزات و یا مصالح را انجام می دهند. انتصاب، تفویض اختیار و لغو آنها، باید کتبی بوده و تا زمانی که نسخه های آن را دو طرف دریافت نکرده باشند، نافذ نخواهد بود. مهندس مشاور مورد تایید سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا همان مهندس مشاور دارای رتبه ساجات ، حق واگذاری اختیار برای اخذ تصمیم به وسیلۀ دستیاران را در [تصمیمها] باشد، ندارد، مگر در مواردی که مورد توافق دو طرف قرار گرفته باشد.مواردی که طبق مادۀ ۳ دستیاران، باید افراد ذیصلاحی باشند که توانایی انجام وظایف و استفاده از اختیارات را داشته و در زبان تعیین شده  [قانون و زبان] روان باشند.برای ارتباطات، طبق مادۀ ۱ هر کدام از دستیارانی که وظایفی به آنها واگذار یا اختیاراتی به آنها تفویض شده است، تنها می تواند در محدوده اختیارات تعیین شده، دستوراتی را برای پیمانکار صادر کند. هر گونه تأیید، کنترل، گواهی، رضایت، معاینه،بازرسی، دستور، اخطار، پیشنهاد، درخواست، آزمایش، یا دیگر اقدامهای مشابهی که به وسیلۀ دستیاران انجام می شود، مشروط بر این که طبق اختیارات واگذار شده باشد، به منزلۀ اقدام از سوی مهندس مشاور، تلقی خواهد شد. اما:

الف) هرگونه کوتاهی دستیاران در رد کردن هر کار، تجهیزات، یا مصالح، به معنای تأیید نبوده و بنابراین خدشه ای در حق مهندس مشاور برای رد آن کار، تجهیزات، یا مصالح، به وجود نمی آورد.

ب) هرگاه پیمانکار در ارتباط با تصمیم یا دستور دستیاران ابهامی داشته باشد، می تواند موضوع را به مهندس مشاور ارجاع دهد. مهندس مشاور، باید بی درنگ دستور یا تصمیم را تأیید، لغو، یا اصلاح کند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

7 − 4 =