تضمین انجام تعهدات پیمانکاران رتبه بندی شده ساجات

پیمانکاران رتبه بندی شده ساجات ، باید به منظور تضمین انجام شایسته تعهدهای خود، تضمینی به میزان، نوع پول (ارز) و روشی که در پیوست پیشنهاد مناقصه تعیین شده است (به هزینه خود)، تهیه کند.

پیمانکار، باید ظرف مدت تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه یا ظرف ۲۸ روز پس از دریافت نامۀ پذیرش (در صورت نبودن چنین مهلتی)، تضمین انجام تعهدات را به کارفرما تحویل داده و یک کپی از آن را برای مهندس مشاور ارسال کند. تضمین انجام تعهدات، باید از سوی موسسه ای و از کشوری (یا حوزه قانونی دیگری) صادر شود که مورد تأیید کارفرما بوده و متن آن باید طبق فرم تعیین شده در پیوست پیشنهاد مناقصه باشد.

پیمانکار، باید اطمینان فراهم کند که تضمین انجام تعهدات، تا پایان زمان اجرا، تکمیل، و رفع نقص کارها معتبر و نافذ است. اگر در تضمین انجام تعهدات، تاریخ انقضا تعیین شده باشد و پیمانکار تا ۲۸ روز پیش از تاریخ انقضا هنوز محق به دریافت گواهی عملکرد نشده باشد، پیمانکار باید تاریخ انقضای اعتبار تضمین یادشده را تا زمانی که کارها تکمیل شده و هر نقصی رفع شده باشد، تمدید کند.

کارفرما نباید نسبت به تضمین انجام تعهدات ادعایی داشته باشد، مگر به میزانی که طبق پیمان ، در صورت پیشامدن موارد زیر، محق به آن باشد:

الف) قصور پیمانکار در تمدید اعتبار تضمین انجام تعهدات به ترتیب مشروح در پاراگراف پیش، که در این صورت کارفرما میتواند کل مبلغ تضمین را ادعا کند،

ب) قصور پیمانکار در پرداخت مبلغی که به روش توافق و یا تعیین شده طبق مادۀ  ۲ فصل ۲۰ [دعاوی، اختلافها و داوری]، به کارفرما بدهکار بوده، ظرف ۴۲ روز پس از این توافق یا تصمیم،

پ) قصور پیمانکار در رفع نقص ظرف ۴۲ روز از تاریخ اعلام نقص از سوی کارفرما، مبنی بر اعلام نقصی که باید رفع شود، و

ت) وضعیتی که کارفرما را طبق مادۀ ۱۵ محق به فسخ پیمان می کند، فارغ از این که فسخ پیمان اعلام شده باشد یا نباشد.

در صورتی که کارفرما در ادعای خود نسبت به تضمین انجام تعهدات محق نباشد، به میزانی که در ادعای خود محق نبوده است باید همۀ خسارتها، زیانها و هزین هها (از جمله دستمزدها و هزینه های حقوقی)ی پیمانکار را که ناشی از این مورد است، جبران کرده و وی را در برابر آنها مصون و ب یزیان نگه دارد.کارفرما باید تضمین انجام تعهدات را ظرف ۲۱ روز پس از دریافت یک نسخه از گواهی عملکرد، به پیمانکار بازگرداند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

چهارده + پنج =