انحلال شرکت سهامی

شرکت سهامی ممکن است بنا به علل زیر منحل شود:

  1. از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده به شرکت (ماده ١۴١ ل.ا.ق.ت)از بین رفتن موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن انجام موضوع شرکت (بند ١ از ماده ١٩٩ ل.ا.ق.ت.)
  2. در صورت انقضای مدت شرکت (بند ٢ ماده ١٩٩ ل.ا.ق.ت).
  3. تقلیل سرمایه شرکت به کمتر از حداقل قانونی (حداقل سرمایه شرکت سهامی عام ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد).
  4. در صورت ورشکستگی شرکت.
  5. در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال شرکت.
  6. انحلال شرکت حسب حکم دادگاه موارد مندرج در ماده ٢٠١ (ل.ا.ق.ت) ناظر به انحلال شرکت از طریق دادگاه با درخواست ذینفع می باشد.

به تجویز مواد ١٠۶ و ٢٠٩ و ٢١٠ (ل.ا.ق.ت) یک نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن باید به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود تا پس از ثبت برای اطلاع مردم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد آگهی شود و تا زمانی که انحلال به ثبت نرسیده و آگهی انحلال منتشر نشده باشد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

دو × دو =