دفتر امور پیمانکاران و مشاوران دارای رتبه ساجات

دفتر امور مشاوران و پیمانکاران ساجات اقدام های زیر را انجام می دهد:

۱-ارزیابی توان مدیریتی و تخصصی پیمانکاران، طبق فرم شش پیوست این دستورالعمل، در انتهای دوره ارزشیابی براساس مدارک و مستندات مربوط، که از پیمانکاران دریافت شده است.

۲-دریافت فرم های ارزیابی تکمیل شده، بررسی و نهایی نمودن اطلاعات آنها، محاسبه شاخص و ضریب ارزشیابی.

۳-اعلام شاخص و ضریب ارزشیابی پیمانکاران به ایشان، به همراه امتیازهای تعلق یافته به هر یک از آنان،دو ماه پس از پایان دوره ارزشیابی.

۴-دریافت درخواست های مکتوب و مستدل پیمانکاران، برای تجدیدنظر در ارزشیابی و ارجاع به کمیته بازنگری.

۵-اعلام نتایج رسیدگی کمیته بازنگری.

۶-تهیه فهرست پیمانکاران، به همراه شاخص ارزشیابی آنان.

۷-انتشار نام پیمانکاران برتر ساجات ، به صورت نشریه یا سایر روش های اطلاع رسانی.

۸-رسیدگی به تقاضاهای تجدید نظر پیمانکاران، در مورد ارزشیابی صورت گرفته.

۹-ارزیابی مجدد و موردی کارها، به درخواست سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور و استان ها.

۱۰-بازنگری فرم ها در صورت نیاز، و پیشنهاد برای اصلاح آنها به معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

۱۱-تایید ارتقا یا تنزل پایه پیمانکاران در اثر ارزشیابی، با توجه به ضوابط بند  ۷ آیین نامه پیمانکاران ساجات

۱۲-محاسبه شاخص و ضریب ارزشیابی

۱۳-محاسبه امتیاز توان مدیریتی و تخصصی پیمانکار:

مجموع امتیازهای عناصر

___________________ = امتیاز توان مدیریتی و تخصصی

شمار عناصر توان مدیریتی و تخصصی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

15 + 11 =