سامانه ساجات سایت رتبه سازمان مدیریت

سامانه ساجات سازمان مدیریت بگونه ای طراحی شده است که امکان وارد نمودن قرارداد جدید در حالتی که پرونده در وضعیت صدور گواهینامه باشد نیز فراهم است. لذا شرکتها می توانند بسادگی به پرونده خود مراجعه و در بخش تجربه کاری اطلاعات قرارداد جدید را وارد نمایند. در این حالت نیازی به درخواست جدید پرونده نیست و مستقیما بر روی پرونده اولیه قابل اعمال است.

در مورد قراردادهای در دست اجرا و معلق، شرکتها بمنظور آزاد سازی ظرفیت کاری خود موظفند،اطلاعات عملکرد مالی خود را پس از دریافت صورت وضعیت جدید در بخش تجربه کاری سامانه ساجات و در قسمت پروژه های انجام شده مبلغ صورت وضعیت و تاریخ آن را بروز رسانی نمایند. تا از مبلغ ظرفیت کار اشغال شده شرکت کاسته شود. در صورتیکه مبلغ صورت وضعیت ثبت شده پیمان به ۹۵ % مبلغ اولیه پیمانبرسد، شرکت می تواند وضعیت پیمان را از حالت در دست اجرا و یا معلق به گذشته تبدیل نماید. با این اقدام از تعداد کار اشغال شده شرکت کاسته میشود. بعبارت دیگر به تعداد کار آزاد شرکت یک کار اضافه میشود. تبدیل وضعیت قرارداد پیش از این شرایط (درج صورت وضعیت به اندازه حداقل ۹۵ % مبلغ پیمان) فقط از حالت در دست اجرا و یا معلق به وضعیت خاتمه یافته(ماده ۴۸ ) میسر است. (توضیح اینکه: در صورتیکه قرارداد بدلائلی پیش از موعد مقرر و رسیدن به ۹۵ % مبلغ اولیه، خاتمه(ماده ۴۸ یا ماده ۴۶ ) یابد،( شرکت می تواند بمنظور آزاد سازی ظرفیت کاری خود، وضعیت قرارداد را به حالت خاتمه یافته تغییر دهد.

توضیح اینکه ماده ۴۸ با توافق کارفرما و پیمانکار بوده ولی ماده ۴۶ با قصور پیمانکار و بصورت قهری و اجباری میباشد.

در هر دو صورت پس از تغییر وضعیت قرارداد در سامانه ساجات جهت رتبه بندی شرکت ، امکان اصلاح و تغییر در اطلاعات وارد شده از شرکت سلب می گردد.مستندات اطلاعات وارد شده در سایت رتبه تشخیص صلاحیت دوره بعد، از متقاضی دریافت و بررسی خواهد شد. درصورت مغایرت مستندات با اطلاعات وارد شده در پرونده شرکت، امتیاز آن قرارداد برای شرکت لحاظ نخواهد شد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

18 − دوازده =