قوانین آئین نامه ساجات : جبران خسارت کارفرما

پیمانکار بر طبق آئین نامه رتبه بندی ساجات، باید خسارتهای وارده به کارفرما، کارکنان کارفرما، و کارگزاران ایشان، ناشی از همۀ دعاوی،آسیب ها، خسارتها و هزینه ها از جمله هزینه های حقوقی و قانونی)ی مشروح در زیر را جبران کرده وایشان را در برابر آنها، مصون و بی زیان نگه دارد.

الف) آسیب های بدنی یا بیماری هر کس، به هر صورت، که ناشی از، یا در جریان، و یا به علت: طراحی،اجرا، تکمیل کارها و برطرف کردن نقصها باشد، مگر بتوان آنها را به نوعی منتسب کرد به غفلت یا اقدام عمدی، یا نقض پیمان به وسیلۀ کارفرما، کارکنان کارفرما، یا هر یک از کارگزاران کارفرما، و

ب) خسارت یا زیان وارده به اموال یا املاک (به غیر از کارها)، تا میزانی که چنین خسارت یا زیانی:

۱-ناشی از، یا در جریان، و یا به علت: طراحی، اجرا، تکمیل کارها، و برطرف کردن نقص کارها باشد.

۲-بتوان آن را منتسب کرد به هر غفلت، اقدام عمدی، یا نقض پیمان به وسیلۀ پیمانکار، کارکنان پیمانکار،یا مشاوران او، یا هر کس که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به وسیلۀ پیمانکار ساجات به کار گمارده شده است.کارفرما، باید خسارتهای وارده را به پیمانکار، کارکنان پیمانکار، و کارگزاران وی، ناشی از همۀ دعاوی،آسیب ها، خسارتها، زیانها و هزینه ها (از جمله هزینه های حقوقی و قانونی)ی مشروح در زیر را جبران کرده و ایشان را در برابر آنها، مصون و بی زیان نگه دارد.

۳-آسیبهای بدنی، بیماری یا مرگی که بتوان آن را به هر گونه غفلت، اقدام عمدی، یا نقض پیمان به وسیلۀ کارفرما، کارکنان کارفرما، یا هر یک از کارگزاران آنان نسبت داد.

۴-مواردی که مسئولیت آنها به عهده کارفرما بوده اما خارج از پوششهای بیمه ای است که در پیمان تعیین شده است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

یک × 3 =