نحوه تهیه پیشنهاد فنی پیمانکاران رتبه بندی شده ساجات

تمام پیشنهاد دهندگان، در مهلت ارایۀ پیشنهاد که در دعوت نامۀ شرکت در مناقصه مشخص شده است،موظفند مجموع های تحت عنوان پیشنهاد فنی پیمانکار ، به کارفرما تسلیم کنند. هدف از تهیۀ مجموعۀ  پیشنهاد فنی پیمانکار ، مستند کردن میزان درک پیشنهاد دهنده از طرح و محدودۀ آن، انتخاب معیارهای مناسب طراحی، و نوع رویکرد آنها برای تکمیل فعالی تهای طراحی و اجرایی طرح، در مرحله ارایه پیشنهاد است.این مجموعه باید با تهیه گزارش ها، نقشه ها، جدو لها، نمودارها، و مدارک لازم دیگر، و نیز تشریح موارد مورد نیاز، به گونه ای ارایه شود که راه حل پیشنهادی به منظور طراحی و اجرای طرح، برای کارفرما یا مشاور وی کاملاً قابل فهم باشد.

  • در این قسمت، نحوۀ تهیه این پیشنهاد بیان می شود.

مجموعۀ پیشنهاد فنی پیمانکار دارای رتبه را می توان به دو بخش زیر، تقسیم کرد:

الف) سازمان و مدیریت طرح.

ب) پیشنهاد فنی طرح.

  • سازمان و مدیریت طرح

هر پیشنهاد، باید حاوی اطلاعات کافی برای اثبات توانایی پیشنهاد دهنده، به منظور انجام کار شرح داده شده در درخواست پیشنهاد باشد.از این رو، باید نوع رویکرد پیشنهاد دهنده نسبت به مدیریت طرح و توانایی وی برای فراهم کردن نیروی انسانی، تسهیلات، تجهیزات، و مصالح مورد نیاز برای تکمیل کار، به روشنی در پیشنهاد مشخص شود. لزوم ارایۀ هر یک از این موارد در پیشنهاد پیمانکار، با توجه به ویژگیهای هر طرح خاص یعنی میزان پیچیده بودن طرح و نیازهای کارفرما، مشخص شده و در کاربرگ مناقصه مشخصاً درج میگردد.

این موارد، در ادامه شرح داده شده اند، که در صورت لزوم، پیشنهاد دهندگان در پیشنهاد خود ارایه میکنند.ساختار سازمانی پیشنهاد دهنده برای انجام کارها، که در آن نقش ها، مسئولیت ها، و کارکردهای هر یک از قسمت ها، شامل مدیریت پیمانکار، واحدهای طراحی، تدارک، ساخت، کنترل و تضمین کیفیت، پیمانکاران جزء، و تأمین کنندگان و مشاوران جزء طبق آئین نامه ساجات مشخص شده باشد. همچنین افراد کلیدی، برای مدیریت طراحی، تدارک، ساخت، و کنترل و تضمین کیفیت نیز باید مشخص باشند.

– نحوۀ تقسیم فعالیتهای طراحی، بین نیروی انسانی خود و مشاوران جزء.

– نحوۀ ارتباط گروه طراحی با گروه اجرایی، و نیز کارفرما و مهندس مشاور.

– نحوۀ تقسیم فعالی تهای اجرایی، بین پیمانکار و پیمانکاران جزء.

– فرایند و برنامۀ اجرایی و جامع تضمین و کنترل کیفیت، در هر دو مرحلۀ طراحی و اجرا (این برنامه باید موارد درج شده در خواسته های کارفرما را پوشش دهد و همچنین، باید نحوۀ پذیرش کیفیت و نحوۀ نظارت بر آزمایش ها را مشخص کند).

– نحوۀ تأمین و کنترل ایمنی.

– زمان بندی انجام قسمت های مختلف کار (طراحی، تدارک، اجرا، نصب، و راه اندازی)، و سیستم به روز رسانی و کنترل پیشرفت کار.

  • پیشنهاد فنی طرح

در جهت نحوه تهیه پیشنهاد فنی پیمانکاران ساجات در این بخش، اطلاعات و مدارک فنی که پیمانکار باید در پیشنهاد خود تهیه کند، مطرح می گردد. این اطلاعات و مدارک، بسته به هر طرح خاص و خواست ههای کارفرما، تعیین گردیده و در خواست ههای کارفرما گنجانده می شود. این بخش، با تهیه گزارش ها، جدول ها، نمودارها، نقشه ها و مدارک، باید به نحوی تهیه شود که قابل درک برای کارفرما باشد و همۀ موارد لازم را پوشش دهد.

برای تهیه این موارد، تمام پیشنهاد دهندگان باید سعی کنند با انجام طراحی های اولیه، تا حدی که بتوان هزینۀ کارها را به میزان معقولی برآورد کرده و دید مناسبی از محدودۀ کار و ریسک های آن به دست آورد، پیشنهاد خود را تهیه کنند. میزان بررسی ها و طراح یها در دورۀ پیشنهاد، بسته به هر طرح خاص، متفاوت خواهد بود.

  • موارد ضروری که در این بخش باید تهیه شوند عبار تند از :

– استانداردها و آیین نام ههای مورد استفاده (در مواردی که در خواست ههای کارفرما تعیین نشده، یا انتخاب آن به پیمانکار واگذار شده باشد).

– نوع سیستم و طرح پیشنهادی برای اجزای مختلف کار (در مواردی که انتخاب آن به پیمانکار واگذار شده باشد).

– روش ها، رویکردها و راه حل های پیشنهادی، برای طراحی اجزای مختلف کار.

– روش ها، رویکردها و راه حل های پیشنهادی، برای اجرا، نصب و راه اندازی اجزای مختلف کار.

– چگونگی تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و نیروی انسانی.

– برآورد مقادیر اجزای طرح.

– نقشه های اولیۀ تهیه شده که مبنای برآورد مقادیر و قیمت قرار گرفته اند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

9 + سیزده =