واگذاری پیمان EPC

به طور کلی، تصمیم گیری در رابطه با واگذاری پیمان  از جمله واگذاری پیمان EPC یا روش طرح و ساخت ، پس از تصویب گزارش توجیه طرح صورت می گیرد.اجرای طرح به روش طرح و ساخت، با توجه به نوع طرح از نظر شناخته یا ناشناخته بودن عوامل مربوط، در قالب یکی از دو گزینۀ زیر انجام می شود:

گزینه ۱) در صورتی که اطلاعات موجود طرح در پایان طراحی مفهومی، که توسط کارفرما یا مشاور او انجام می شود، برای تهیه اسناد مناقصه کافی باشد، ادامۀ کار از طراحی پایه به بعد، توسط پیمانکار واگذاری پروژه EPC یا طرح و ساخت، انجام می گردد.در این گزینه، مجموعۀ کامل کار شامل طراحی پایه، طراحی تفصیلی، خرید و اجرا، به مناقصه گذاشته می شود.

گزینه ۲) بر طبق آیین نامه واگذاری پیمان ساجات درصورتی که اطلاعات موجود طرح در پایان طراحی مفهومی، برای تهیه اسناد مناقصه کافی نباشد و یا طرح متأثر از عوامل ناشناخته زیادی باشد، طراحی پایه توسط کارفرما یا مشاور وی انجام شده و ادامۀ کار شامل طراحی تفصیلی، تدارک و اجرا، به مناقصه گذاشته میشود. در این گزینه، با توجه به نوع و خصوصیات هر طرح، ممکن است طراحی پایه، به طور کامل و یا صرفاً تا حدی که بتوان موارد ناشناختۀ طرح را به حداقل رسانید و اسناد مناقصه را تهیه نمود، انجام شود. هرگاه در این گزینه،طراحی پایه به صورت کامل انجام نگیرد، ادامۀ این مطالعات و نیز طراحی تفصیلی، به پیمانکار طرح و ساخت، واگذار خواهد شد.توجه به این نکته ضروری است که هر چه طرح دارای عوامل ناشناخته (زمین شناسی و ژئوتکنیک، آب شناسی، مکانیک سنگ و … ) بیشتری باشد، گزینه ۲ برای واگذاری طرح به پیمانکار طرح و ساخت مناسب تر خواهد بود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

10 + سیزده =