RFP و RFQ پیمانکاران رتبه بندی شده ساجات

اطلاعات و مدارکی که برای انجام کار به روش طرح و ساخت مورد نیاز است، از نظر نوع و محتوا، تحت تأثیر دامنۀ مطالعات اولیۀ انجام شده است. دامنه و عمق مطالعات اولیه از طرحی به طرح دیگر، متفاوت خواهد بود. بنابراین، تهیۀ فهرست جامعی که بتواند در تمام طرح ها مورد استفاده قرار گیرد،کاربردی نخواهد بود، اما م یتوان محور های کلی را تعیین نمود و حدودی را که برای تکمیل آنها موردنیاز است، مشخص کرد.

به طور کلی،اطلاعات و مدارک طرح طی دو مجموعه، در اختیار پیمانکاران ساجات قرار داده میشود، که عبارت اند از:

۱- RFQ  یا درخواست ارزیابی

۲- RFP  یا  درخواست پیشنهاد

درخواست ارزیابی، خود شامل دو مرحلۀ فراخوان نخست و دعوت به ارزیابی توان اجرای کار است. پس از برگزاری مرحلۀ درخواست ارزیابی و تهیه فهرست کوتاه از پیمانکاران منتخب، از آنان برای ارایۀ پیشنهاد در مرحلۀ بعد، دعوت به عمل می آید. این پیشنهاد، حاوی ابعاد فنی، مدیریتی و قیمت خواهد بود.اطلاعات و مدارک ارایه شده به پیشنهاد دهندگان، در درخواست پیشنهاد که همان اسناد مناقصه است، مجموعه ای است که تمام اطلاعات و مدارک موجود طرح تا زمان برگزاری مناقصۀ طرح و ساخت، در آن گنجانده می شود. پیشنهاد دهندگان، بر مبنای اطلاعات موجود در درخواست پیشنهاد و نیز بررسیها و طراح یهای اولیه تکمیلی که توسط خودشان انجام می گیرد، پیشنهاد خود را برای طراحی و اجرای طرح، به کارفرما ارایه می کنند.

۱- Request For Qualification

۲- Request For Proposal

در مطالب بعدی، فرایند تهیۀ پیشنهاد و واگذاری طرح به پیمانکار طرح و ساخت، نشان داده خواهد شد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

3 × یک =