اعتبار جواز تاسیس

مدت اعتبار جوازتاسیس از تاریخ صدور یا تمدید قبلی دوازده  ماه بوده و تمدید مجدد آن حسب درخواست متقاضی منوط به انجام اقدامات لازم و تایید سازمان صنعت معدن تجارت استان مربوط  در هریک از موارد زیر خواهد شد.

الف : ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی کار به صورت عادی از  سوی دارنده جوازتاسیس حداقل هر ۲ ماه یکبار براساس فرم مربوطه به سازمان صنعت معدن تجارت استان ارائه گردد.

ب- تهیه زمین مناسب و اقدام به عملیات ساختمانی مورد نیاز طرح ی و فراهم نمودن امکانات لازم برای اجرای طرح در مرحله اول تمدید.

ج – انطباق پیشرفت اجرای طرح با برنامه زمانبندی برای مراحل بعدی تمدید.

تبصره ۱- در صورت گذشت بیش از شش ماه از تاریخ صدور جوازتاسیس و عدم احراز شرایط جهت تمدید آن جوازتاسیس صادره توسط صنعت معدن تجارت استان ابطال و مراتب به متقاضی اطلاع داده خواهدشد.

تبصره ۲- در صورت توقف اجرای طرح به هر دلیل متقاضی مکلف به ارسال گزارش توجیهی تاخیر یا توقف روند سرمایه گذاری صنعت معدن تجارت استان مربوطه می باشد . بدیهی است در صورت غیر موجه شناخته شدن دلایل ابرازی از سوی سازمان صنایع ومعادن متقاضی / متقاضیان طرح ، مکلف به استرداد تسهیلات حمایتی از سوی دولت و جبران خسارت وارده به دولت خواهندبود.

تبصره ۳ – در صورت وقوع شرایط تبصره ۲  این ماده ، چنانچه زمین از  شرکت شهرکهای صنعتی و یا منابع طبیعی دریافت گردیده باشد امکانات مذکور باید به صورت تمام و کمال و با نظارت صنعت معدن تجارت استان و با هماهنگی دستگاه واگذارنده زمین و بدون دریافت وجه اضافی و رعایت شرایط قانونی به متقاضی جدید منتقل گردد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

12 + 10 =