شرایط تاسیس شرکت گردشگری

آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفتر های خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

ماده ۱ : خدمات مسافرتی به دو نوع تقسیم می شود :

الف ـ تنظیم برنامه مسافرتهای هوایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ‌به منظور فروش بلیت مسافرتهای هوایی ، ذخیره جا ، با رعایت قوانین و مقرارت و دستورالعمل های سازمان .

ب ) انجام خدمات لازم در زمینه ایرانگردی و جهانگردی ، تنظیم مسافرت گروهها و گشتهای داخلی و خارجی با وسایل زمینی ، دریایی ، هوایی و به طور کلی هر گونه فعالیت و خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقرارت و دستورالعملهای وزارت .

ماده ۲‌: الف ) هر شخص حقیقی و حقوقی ، در صورتی که بخواهد فقط به انجام خدمات مسافرت هوایی مندرج در بند (الف) ماده (۲) اقدام نماید ، باید با رعایت قانون هواپیمایی کشور ـ مصوب ۱۳۲۸ با اصلاح بعدی ـ و مفاد این آیین نامه ، پروانه لازم را برای اشتغال از سازمان تحصیل نماید . ب ) هر شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی که بخواهد فقط به انجام خدمات ایرانگردی و جهانگردی موضوع بند (ب) ماده (۲) این آیین نامه اقدام نماید ، باید با رعایت قانون « اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » ـ مصوب ۱۳۶۵ ـ و مفاد این آیین نامه ، پروانه لازم را برای اشتغال از وزارت تحصیل نماید .

ماده ۳: شرایط عمومی داوطلبان پروانه تاسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی :

الف ) تابعیت ایرانی .ب) متدین به دین مبین اسلام یا سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .پ ) داشتن اهلیت قانونی ، مشهور نبودن به فساد و نداشتن پیشینه محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد و عدم اعتیاد به مواد مخدر . ت ) دارا بودن دست کم ، گواهی کارشناسی .ث ) انجام خدمت نظام وظیفه یا معافیت دایم .

ج ) نداشتن مشاغل یا عضویت در سازمانهایی که طبق مقررات مربوط موجب تحکیم مبانی رژیم گذشته بوده یا ضدیت با جمهوری اسلامی ایران تلقی شود . همچنین نداشتن هر گونه پیشینه همکاری با ساواک منحله و گروههای ملحد ، محارب و غیر قانونی . چ ) ارائه محل مناسب برای دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی که بتواند در آن به گونه ای شایسته ، فعالیت خود را انجام دهد . مکان یاد شده باید از نظر موقعیت محل ، مساحت و وسایل کار به تشخیص کمیته فنی ، مناسب با فعالیتی که دارنده پروانه بر عهده دارد باشد . ح ) تسلیم تضمین قابل قبول از قبیل ضمانت نامه بانکی ـ به مبلغ پنجاه میلیون ( ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال که هر سال نیز قابل تمدید باشد ـ در وجه سازمان به منظور حسن انجام کار و تضمین تعهدهای دارنده پروانه ، مبلغ تضمین به تشخیص کمیته فنی هر سه سال یکبار با توجه به شاخص قیمتهای کالاها و خدمات که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می گردد ، تغییر می یابد و تعیین می شود .

تبصره ۱- ایثارگران برای تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی ، در صورت دارا بودن شرایط مندرج در این آیین نامه ، حق تقدم دارند .

تبصره ۲- داوطلبان بومی برای تأسیس دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در شهرستانها با شرایط مساوی در اولویت قرار دارند .

تبصره۳- اشخاص حقوقی داوطلب تأسیس دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی باید دارای شرایط زیر باشند :

الف ـ تمام سهام شرکت با نام و متعلق به اتباع ایرانی باشد . ب ـ اقامتگاه قانونی شرکت در ایران باشد .

ماده ۴ : تضمین یاد شده در ماده (۳) فقط برای پرداخت دیون مورد اختلاف مربوط به شغل دارنده پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی به تشخیص کمیته فنی قابل استفاده می باشد . در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین مورد استفاده قرار گیرد ، کمیته فنی مراتب را به وسیله نامه سفارشی به دارنده پروانه اطلاع خواهد داد . دارنده‌پروانه مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت نامه سفارشی ، تضمین را با اضافه کردن ده درصد ( ۱۰%) مبلغ استفاده شده ، تأمین و تکمیل کند .

ماده ۵ : اصلاحی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ – در صورتی که درخواست کننده پروانه شخص حقیقی باشد باید دست کم یک نفر را حسب نوع فعالیت به عنوان مدیر فنی و چنانچه شخص حقوقی باشد ، باید علاوه بر مدیر فنی یک نفر را به مدیر عالم دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی ، حسب مورد به سازمان معرفی نماید .

شرایط مدیر عامل و مدیر فنی به شرح زیر می باشد : تبصره ۱- مدیر عامل و مدیر فنی علاوه بر شرایط عمومی باید دارای شرایط اختصاصی :

۱- دارای ۲۵ سال سن بوده

۲-آشنایی کامل به یکی از زبانهای خارجی ( ترجیحاً انگلیسی ) داشته .

۳- حداقل ۵ سال سابقه کار مفید در امور مربوط به ترابری هوایی و جهانگردی و یا گواهینامه فارغ التحصیلی از آموزشگاهها و مدارس حرفه ای خدمات مرتبط با موضوع را داشته باشند .

چنانچه فرد متقاضی خود مدیریت دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی باشد داشتن شرایط مذکور الزامی است .

تبصره ۲ ـ تشخیص و تحقق شرایط مندرج در تبصره (۱) این ماده به عهده کمیته فنی است .

تبصره ۳ ـ جانبازان بیش از ۵۰ درصد جانبازی ، آزادگان ( دارای حداقل ۲ سال اسارت ) رزمندگانی که بیش از ۲ سال داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل حضور داشته اند و بستگان درجه یک شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی ( پدر ـ مادر ـ همسر ـ فرزندان ) به شرط گذراندن دوره های آموزشی سه گانه ( مقدماتی ـ متوسطه ـ عالی ) از شرط کار مفید مندرج در تبصره (۱) ماده فوق الذکر معاف بوده و می توانند خود را به عنوان مدیر عامل یا مدیر فنی حسب مورد به سازمان معرفی نمایند .

تبصره ۴ ـ در شهرستانهای درجه (۳ و ۴ و ۵ ) مدیر عامل و مدیر فنی به شرط گذراندن دوره های آموزشی فوش بلیت ( مقدماتی ـ ‌متوسطه ـ عالی ) از شرط کار مفید مندرج در تبصره (۱) ماده مذکور معاف می باشند .

تبصره ۵ ـ اعضای هیأت مدیره و همچنین صاحبان سهام در مواردی که متقاضی ، شخصیا حقوقی باشد به شرط داشتن تبصره های ( ۱) و (۳ ) این ماده می توانند به عنوان مدیر عامل یا مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی تعیین شوند لکن در هر حال یک نفر به دلیل اینکه دارای خدمت تمام وقت باشد نمی تواند مدیریت عامل یا مدیریت فنی بیش از یک دفتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی را همزمان عهده دار باشد .

ماده ۶ : اصلاحی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ ـ هر یک از مدیران دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ( مدیر عامل و مدیر فنی ) که تمام یا هر یک از شرایط مندرج در ماده (۵) و تبصره های (۱) و (۳) و (۴) ماده (۵) را به تشخیص کمیته فنی از دست بدهد بعد از یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطار کتبی سازمان حسب مورد شخص دیگری که طبق مقررات این آئین نامه صلاحیت دارد به جای او معرفی نشود فعالیتهای دفاتر مذکور به حالت تعلیق در می آید و چنانچه طی ۳ ماه از تاریخ تعلیق تشخص واجد شرایط تعیین نگردد پروانه صادر شده لغو خواهد شد .

ماده ۷ : در صورتی که هر یک از مدیران دفترهای خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی فوت یا تغییر نماید یا محجور شود یا چنانچه محکومیت مؤثر کیفری که مستلزم محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی است پیدا کند ، دارنده پروانه باید ظرف ده روز ، مورد را به صورت کتبی به سازمان اعلام نموده و ظرف سه ماه از تاریخ فوت یا تغییر یا حجر یا محکومیت مؤثر شخص دیگری را که دارای شرایط مقرر در این آیین نامه باشد ، به جای مدیر سابق تعیین و به سازمان معرفی نماید . ماده ۸ : کمیته فنی هر ماه یک بار برای رسیدگی به موارد مرتبط با بندهای (الف ) و (ب ) ماده (۲) این آیین نامه در سازمان و برای رسیدگی به موارد مرتبط با بند (پ) ماده (۲) این آیین نامه در وزارت ، تشکیل می گردد و در صورت لزوم بنا به تشخیص و درخواست کتبی هر یک از اعضاء ، جلسه های فوق العاده تشکیل خواهد شد .

تبصره ۱ـ مذاکره ها ، تصمیمها و صورت جلسه های کمیته فنی محرمانه بوده و در دفتری که به همین منظور تشکیل می شود ، ثبت و ارای صادر شده حسب مورد از طریق سازمان یا وزارت به ذینفع و سازمانهای ذیربط ابلاغ می شود .

تبصره ۲ـ در مورد بند (الف) ماده (۲) بند ( ب )ماده (۳) نظر موافق وزارت باید تحصیل گردد. اداره جلسه های بندهای (الف) و (پ) حسب مورد با سازمان وبند (ب) با وزارت می باشد .

ماده ۹ : کمیته فنی با حضور اعضاء تشکیل می شود و تصمیمهای کمیته فنی هنگامی معتبر است که دست کم دو نفر از اعضای کمیته رأی موافق داده باشند .

تبصره ۱ـ همه آرای کمیته فنی ، قطی و لازم الاجرا است . فقط چنانچه در مورد لغو پروانه رأی صادر شود و رأی صادر شده ، مورد اعتراض دفتر مربوط باشد ، دفتر یاد شده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کتبی رأی درخواست تجدید نظر کند .

تبصره ۲ـ بر حسب مورد و به تشخیص کمیته فنی از مدیر عامل یا مدیرفنی یا هر دو و کارشناسان صلاحیت دار جهت ادای توضیح ، بدون داشتن حق رأی دعوت به عمل می آید .

تبصره ۳ـ تعلیق یا لغو پروانه دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی از طریق درج در روزنامه های کثیر الانتشار به آگاهی عموم خواهد رسید .

ماده ۱۰ : دفتر خدمات مسافرت هوایی یا جهانگردی در موارد تعلیق یا لغو پروانه از تاریخ ابلاغ کتبی رأی ، موظف به اجرای آن می باشد.

تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بند «ب»

مدارک و شرایط لازم جهت متقاضیان تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بند «ب» اعلام شد.

مدارک و شرایط لازم جهت متقاضیان تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بند «ب» در نه بند از طرف مدیریت نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و تورها اعلام شد.

مجوز بند «ب» برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن شرایط زیر صادر می شود:

دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن، عدم اشتغال به کار در مشاغل دولتی و خصوصی و عدم اشتغال به تحصیل، عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی، دارا بودن کارت پایان خدمات برای آقایان.

شش بند دیگر این شرایط نیز عبارتند از: ارائه گواهی سه سال سابقه کار مرتبط از یکی از دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی، معرفی فردی به عنوان «مدیریت فنی» دفتر که مدیر فنی باید مسلط به یکی از زبان های خارجی «ترجیحا انگلیسی» و دارای مدرک فارغ التحصیلی از مدیریت آموزش ایرانگردی و جهانگردی باشد، معرفی مکانی به مساحت حداقل ۴۰ متر مربع فضای مفید در طبقه همکف، اول یا دوم در خیابانهای اصلی و دارای سنخیت با فعالیت گردشگری، مکان معرفی شده باید دارای گواهی تایید کاربری «اداری یا تجاری» از شهرداری محل باشد، برای مکانهای استیجاری ارائه قولنامه محضری و پایان کار ساختمانی الزامی است و بند آخر، سپردن مبلغ پنجاه میلیون ریال تضمین معتبر به سازمان ایرانگردی و جهانگردی است.

ضوابط و شرایط جدید

از موارد قابل توجه برای متقاضیان این است که برای راهنمایان گردشگری دارای مجوز فعالیت از سازمان ایرانگردی و جهانگردی مجوز بند «ب» صادر نخواهد شد مگر با تحویل کارت و اعلام انصراف کتبی از راهنمایی تور.

برای شرکتهای چند منظوره نیز مجوز فعالیت بند «ب» صادر نخواهد شد. شرکتهایی می توانند تقاضای مجوز کنند که اختصاصا فعالیت آنان در اساسنامه شرکت، فعالیت گردشگری درج شده باشد. این شرکتها قبل از ثبت در اداره ثبت شرکتها باید جهت تعیین «نام» به مدیریت نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی و تورها در تهران مراجعه کنند.

مدیر عامل شرکت به عنوان متقاضی بند «ب» باید کلیه شرایط فوق الذکر را دشاته و در زمان مقرر جهت تکمیل پرونده، مدارک لازم را ارائه کند.

شرایط صدور مجوز برای کلیه شهروندان یکسان است و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، داوطلبان بومی، فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با جهانگردی در سطح کارشناسی از دانشگاههای کشور، با دارا بودن کلیه شرایط مذکور از نظر اعطای مجوز دفتر در اولویت هستند. همچنین از ابتدای تشکیل پرونده تا صدور مجوز فعالیت حدود ۳ ماه وقت لازم است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

15 − یک =