رتبه بندی شرکت فهرست بهای راه

 1. مفاد کلیات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.
 2. شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف ها در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها و ردیف موردنظر مطابقت داشته باشد.
 3. قیمت های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه و راه آهن بوده و شامل هزینه های تامین و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار و همچنین تامین مصالح مورد نیاز، شامل تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، جابه جایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح و به طور کلی، اجرای کامل کار است. هزینه آزمایش و راه اندازی (بر حسب مورد) در بهای واحد ردیف های این فهرست بها پیش بینی شده است.
 4. قیمت های این فهرست بها، قیمت های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمین، عمق یا ارتفاع، تعبلیه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی و موارد دیگر که اجرای کار را مشکلتر یا مخصوص کند، جز آنچه به صراحت در این فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پیش بینی شده است، قابل پرداخت نیست.
 5. مبلغ مربوط به ضریب های صعوبت تعریض، سختی طول تونل، بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان، منظور شده باشد، قابل پرداخت است. به عبارت دیگر در صورت عدم پیش بینی این ضریب ها یا هزینه ها در براورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخت نمی باشد.
 6. با نتیجه گیری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرستهای دیگر، یا مقایسه آن با قیمت های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی به جز آنچه به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست.
 7. در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی برای نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد، نافذ خواهد بود.
 8. منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها، مشخصات فنی عمومی راه «تجدیدنظر دوم» (نشریه شماره ۱۰۱ امور نظام فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و بر حسب مورد، مشخصات فنی خصوصی پیمان، مشخصات تعیین شده در نقشه های اجرایی و دستور کارهاست.
 9. در ردیف هایی که نوع سیمان مشخص نشده است، منظور سیمان پرتلند نوع یک است.
 10. نوع و میزان مصالح مورد نیاز برای ساخت ملات های نامبرده شده در این فهرست بها، طبق جدول ۵-۳-۱ الف نشریه شماره ۱۰۱ است.
 11. هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح در قیمت ردیف های این فهرست بها منظور شده است. هزینه حمل بیش از آن، تنها برای مواردی که در مقدمه فصل ها تعیین شده است، بر حسب مورد، از ردیف های فصل مربوط یا فصل حمل و نقل پرداخت می شود.
 12. شرایط عمومی که در مقدمه فصل بتن درجا پیش بینی شده است، بر حسب مورد برای بتن پیش ساخته نیز نافذ است.
 13. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح، و تجهیزات مورد نیاز ، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تائید مهندس مشاور برسد.
 14. اندازه گیری کارها، براساس ابعاد کارهای انجام شده که طبق ابعاد درج شده در نقشه های اجرایی ، دستور کارها و صورت مجلس ها است با توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل ها، صورت می گیرد. در مواردی که روش ویژه ای برای اندازه گیری در این فهرست بها پیش بینی شده است، اندازه گیری به روش تعیین شده انجام می شود.
 15. عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و امکان بازرسی کامل آن ها بعدا میسر نیست، مانند پی کنی ها، نصب میلگرد، باید مطابقت آن ها با نقشه های اجرایی ، مشخصات فنی و دستور کارها، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن، با مهندس مشاور، صورت جلسه شود.
 16. مصالح پای کار، طبق پیوست ۱ در صورت وضعیت های موقت منظور و پرداخت می شود.
 17. محل استقرار کارخانه آسفالت و دستگاه های تولید مصالح سنگی بتن، بتن آسفالتی، زیر اساس، اساس و بالاست باید به تائید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد.
 18. منظور از سنگ کوهی، مصالح سنگی است که برای استخراج آن ها به کار بردن مواد منفجره لازم است.
 19. ردیف هایی که به صورت اضافه بهای اجرای کار زیر تراز آب زیرزمینی پیش بینی شده است، ش امل هزینه های کندی پیشرفت کار در محیط آبدار و تخلیه آب با تلمبه موتوری است و در صورتی پرداخت می شود که لزوم استفاده از تلمبه موتوری یا وسیله مشابه آن به تائید مهندس مشاور برسد و پس از انجام کار صورت مجلس شود. ردیف های یاد شده به آن قسمت ازط عملیات که زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود، تعلق می گیرد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

19 − پنج =