اخذ رتبه یک آب

 مفاد درج شده در ردیف های ۰۲۰۱۰۱ تا ۰۲۰۱۱۷، شرح مختصری از عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن طبق استاندارد DIN8074 با هر نوع فشار است، و عملیات تفصیلی این ردیف ها، به شرح زیر است:

۱-۱- تمیز کردن و آماده کردن مسیر لوله گذاری و انجام کارهای نقشه برداری لازم

۱-۲- بارگیری و حمل لوله ها، از محل تحویل از کارفرما (پای کار)، بسته به مورد، تا محل نصب و باراندازی و ریسه کردن در کنار ترانشه، و یا تا محلهای انباشت فرعی و باراندازی در آنجا، همراه با بارگیری مجدد و حمل انها تا محل نصب و باراندازی و ریسه کردن در کنار ترانشه.

۱-۳- حفر ترانشه با هر نوع وسیله مکانیکی تا عمق مورد نظر، و ریختن خاک حاصل در کنار ترانشه.

۱-۴- شیب بندی و تسطیح کف ترانشه، ریختن و پخش خاک سرندی، آب پاشی، کوبیدن، تلمبه زنی و تخلیه آبهای سطحی داخل ترانشه (در صورت لزوم)

۱-۵- حفاظت کامل داخل لوله از ورود هرگونه مواد خارجی، برش و آماده سازی سر لوله (در صورت لزوم)، تنظیم سر لوله ها و انجام عملیات جوشکاری که بر حسب مورد لازم است خارج از ترانشه انجام شود به طور کامل.

۱-۶- قرار دادن لوله ها درون ترانشه، تنظیم سر لوله ها و انجام عملیات جوشکاری که بر حسب مورد لازم است درون ترانشه انجام شود، همراه با کلیه عملیات مرتبط با حفاری اضافی مربوط، و نصب لوله ها.

۱-۷- خاکریزی اطراف و روی لوله های درون ترانشه، با خاک سرندی.

۱-۸- آزمایش هیدرولیکی خط لوله، طبق مشخصات فنی و شامل پر کردن و تخلیه، به طوری که پس از تخلیه، خط لوله عاری از هرگونه رسوب و مواد زاید باشد.

۱-۹- پخش و کوبیدن خاک سرندی با وسایل دستی تا تراکم مورد لزوم طبق مشخصات فنی، پر کردن ترانشه تا سطح زمین، بدون کوبیدگی، با خاک حاصل از خاکبرداری (خاکریز نهایی)، پخش خاک های اضافی و سایر عملیات تکمیلی لازم.

۲- اجرای هر قطعه از متعلقات پلی اتیلنی یا چدنی لوله های پلی اتیلن، مانند انواع سه راه، زانویی، کمربند و تبدیل ، شامل عملیات زیر است:

– بارگیری و حمل متعلقات و اجزای مربوط، از محل تحویل از کارفرما (پای کار) تا محل نصب، و باراندازی در کنار ترانشه.

– انجام حفاری اضافی لازم و کلیه عملیات مرتبط با آن

– برش لوله، تنظیم و آماده کردن سر لوله برای نصب متعلقات

– حفاظت کامل داخل متعلقات از ورود هرگونه مواد خارجی، قرار دادن متعلقات درون ترانشه، نصب آنها، انجام جوشکاری های لازم و سایر عملیات تکمیلی لازم.

قسمتی از هزینه حمل و نصب متعلقات طبق بند ۲۵ کلیات این فهرست بها محاسبه می شود، و برای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات پلی اتیلنی یا چدنی لوله های پلی اتیلن، به ترتیب اضافه بهایی به اندازه ۱۴۰ یا ۲۳۵ درصد بهای واحد ردیف کارگذاری لوله با همان قطر، به هر قطعه از متعلقات پلی اتیلنی یا چدنی مربوط تعلق می گیرد.

  1. چنانچه لوله گذاری در عمق های بیشتر از عمق تعیین شده در ردیف های این فصل انجام شود، ۳۲ درصد به ازای هر یک متر عمق بیشتر، به بهای واحد ردیف های این فصل، بر حسب مورد اضافه می شود. به عنوان مثال، اگر عمق یک متر بیشتر باشد، ۳۲ درصد اگر عمق دو متر بیشتر باشد ۳۲×2=64 درصد و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر. کسر متر به تناسب محاسبه می شود.
  2. قیمت های این فصل در قطرهای ۱۶ تا ۱۱۰ میلی متر برای حالت استفاده از لوله های پلی اتیلن به صورت کلافی محاسبه شده است. چنانچه از لوله های پلی اتیلن به صورت شاخه ای در قطرهای یاد شده استفاده شود، ۱۰ درصد به بهای ردیف های مربوط، پس از اعمال درصد مربوط به بند ۳، بر حسب مورد اضافه می شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

11 − نه =