اخذ رتبه یک تاسیسات و تجهیزات

۱-پیمانکار متعهد به اعمال مدریت ، کنترل و نظارت بر اجرای صحیح کارها ، به وسیله افراد واجد صلاحیت است. مسئولیت به کارگرفتن روشهای اجرایی مناسب و رعایت توالی کارها به نحوی که کیفیت و پیشرفت کارها را طبق پیمان تامین کند ، به عهده پیمانکار است.

۲-ظرف دو هفته از تاریخ شروع کار ، پیمانکار باید شخص واجد صلاحیتی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود به کارفرما معرفی کند. نماینده پیمانکار ، در طول مدت پیمان ، به منزله پیمانکار عمل کرده ، مکاتبه ها ، اطلاعیه ها ، ابلاغیه ها و دستورکارها خطاب به پیمانکار و به نام وی صورت می گیرد. نماینده پیمانکار در طول اجرای پیمان ، با اطلاغ قبلی به کارفرما ، می تواند تعویض گردد و به جای وی شخص واجد صلاحیت دیگری گمارده شود.

۳-نماینده پیمانکار ، از شروع کار در کارگاه تا تحویل کارها ، فرد واجد صلاحیتی را به عنوان رئیس کارگاه به کارفرما معرفی می کند تا پس از تایید کارفرما ، کار خود را شروع نماید. رئیس کارگاه باید همواره در کارگاه حضور داشته باشد ، و ضمن مدیر یت و سرپرستی کارگاه ، بر عملیات ساختمان و نصب ، کنترل و نظارت نماید. نامبرده در مواردی که خود نتواند در کارگاه حضور داشته باشد ، فرد واجد صلاحیت دیگری را پس از تایید کارفرما ، به عنوان جایگزین موقت خود معرفی می کند. رییس کارگاه ممکن است در طول مدت پیمان ، به وسیله نماینده پیمانکار ، و با اطلاع قبل به کارفرما تعویض شود و شخص دیگری جایگزین وی گردد.

مکاتبه ها ، ابلاغ ها ، تبادل اطلاعات و نقشه ها در زمینه های مرتبط با عملیات اجرایی ، خطاب به پیمانکار و به نام رییس کارگاه صورت می گیرد.

۴-نماینده پیمانکار ، باید طبق بند ۳-۲-۲ ، نمودار سازمانی پروژه و هرگونه تغییرات بعدی در آن را همراه با مشخصات افراد کلیدی ، به کارفرما تسلیم کند.

۵-پیمانکار ، متعهد است نسبت به تامین نیروی انسانی کافی ، از نظر کمی و کیفی در تمام رده های شغلی مورد نیاز برای حسب اجرا و تکمیل به موقع عملیات موضوع پیمان اقدام کند. نیروی انسانی مورد نیاز ، اعم از کارکنان مستلیم اجرای کار و یا گروه سرپرست و پشتیبانی بخشهای مختلف ، باید از تخصص ، مهارت و صلاحیت کاری لازم برخوردار باشند و به نحوی سازماندهی شوند که برای اجرای کارمربوط ، مناسب باشند. پرداخت تمام هزینه های ناشی از استخدام و به کارگیری نیروی کار ، از قبیل حقوق ، بیمه ، مالیات ، و هر نوع مزایای قانونی آنها ، به عهده پیمانکار است.

۶-هرگاه برای انجام بخشهایی از کار به نیروی کار غیر ایرانی نیاز باشد ، پیمانکار موظف است پس از تایید کارفرما و سایر مقامهای ذیربط و طی مر احل قانونی ، این گونه کارکنان را به کار گمارد و مسئولیت رعایت قوانین و مقررات کشور و حسن رفتار این گونه کارکنان طبق شئون اخلاقی در محدوده کارگاه ، به عهده پیمانکار است.

۷-هرگاه یکی از کارکنان پیمانکار ، از نظر تخصص ، مهارت و یا صلاحیت کار در محل کارگاه ، به تشخیص کارفرما غیر قابل قبول باشند ، پیمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به تعویض فرد مورد نظر و به کارگماردن شخص واجد صلاحیت به جای او ، اقدام کند. تمام هزینه های ناشی از این نوع جا به جایی ها ، به عهده پیمانکار است و هیچ گونه پرداخت اضافی از این بابت به پیمانکار تعلق نمی گیرد. مسئولیت اجرای مفاد این بند ، در مورد پیمانکاران دست دوم به عهده پیمانکار است.

۸-تامین امکانات رفت و آمد ، ایجاد امکانات لازم به منظور تامین مسکن و غذای کارکنان در حد متعارف ، ایجاد دفاتر کار مناسب ، تامین امکانات بهداشتی (از قبیل آب آشامیدنی و استحمام ، بهداشت محیط زیست کارکنان ، و…)، تامین امکانات اولیه پزشکی ، به عهده پیمانکار است و وی موظف است هزینه های مربوط به آنها را پرداخت کند ، مگر آنکه کارفرما تامین برخی از تسهیلات بالا را طبق پیوست ۸ ، تعهد کرده باشد.

۹-پیمانکار ، موظف است برای انجام کارهای موضوع پیمان در حد امکان از خدمات فنی و نیروهای واجد شرایط ساکن در محل اجرای کار استفاده کند.

۱۰-هرگاه پیمانکار و یا پیمانکاران دست دوم وی ، در پرداخت دستمزد کارکنان مستقر در کارگاه طبق قانون کار ، تاخیر کند و یا قصور ورزد ، مهندس مشاور به وی اخطار می کند که طلب کارکنان خود را پرداخت نماید ، و در صورت خودداری پیمانکار ، کارفرما می تواند برای بار اول دستمزد کارکنان را برای دوره ای که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است ، براساس فهرستهای تایید شده پیمانکار ، و با حضور نماینده وی ، از محل مطالبات و تضمین پیمانکار ، به کارکنان پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه پانزده درصد ، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید. در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارکنان ، کارفرما طی اخطاریه ای ، مهلتی را برای پرداخت دستمزد کارکنان از سوی پیمانکار مشخص می سازد. در صورت خودداری پیمانکار از پرداخت در مهلت مقرر ، کارفرما می تواند بر اساس ماده ۴۹ ، پیمانکار را برکنار کند.

۱۱-هرگاه پرداخت صورت وضعیت های تایید شده پیمانکار ، به هر دلیلی از سوی کارفرما با تاخیر مواجه شود ، کارفرما متعهد است بخشی از صورت وضعیتهای تایید شده پیمانکار را معادل دستمزد کارکنان وی ، پرداخت کند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

چهار − چهار =