اخذ رتبه یک نیرو

 مفاد کلیات، مقدمه فصل ها و گروه ها و شرح ردیف ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

 1. مفاد کلیات، مقدمه فصل ها و گروه ها و شرح ردیف ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.
 2. شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف ها در صورتی قابل پرداخت است که طراحی و مهندسی، تامین، نصب، آزمون و راه اندازی طبق مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها نیز مطابقت داشته باشد.
 3. این فهرست بها برای کارهای مربوط به خدمات طراحی و مهندسی، تامین کالا، نصب و آزمون و راه اندازی به صورت جداگانه تدوین شده است که کارهای مربوط به رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیرو را پوشش می دهد.
 4. هزینه حمل برای هیچ یک از تجهیزات بخش تامین کالا (P) لحاظ نشده است.
 5. با نتیجه گیری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های دیگر، یا مقایسه آن با قیمتهای روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی به جز آنچه به صراحت تعیین شده است قابل پرداخت نیست.
 6. در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی برای نحوه براورد داده شده است، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد نافذ خواهد بود.
 7. منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها، مشخصات فنی عمومی ابلاغی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی برای کارهای پست های انتقال و فوق توزیع نیرو و برحسب مورد مشخصات فنی خصوصی پیمان و مشخصات تعیین شده در نقشه های اجرائی منضم به پیمان و دستور کارها و دستورالعمل های سازندگان است.
 8. نمونه یا کاتالوگ فنی تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تائید کارفرما برسد.
 9. تمامی تجهیزات می بایستی نو بوده و در بسته بندی مناسب برای حمل و نگهداری تحویل شوند.
 10. در صورت تائید و تصویب کارفرما، بهای واحد ردیف هایی که برای ساخت تجهیزات آن ها در این فهرست بها استانداردی مشخص شده است، در مورد تجهیزاتی که با همان مشخصات و طبق استاندارد معتبر دیگری ساخته شده است نیز نافذ است.
 11. در فصل اول، بخش طراحی و مهندسی، شینه بندی های سطوح مختلف ولتاژی که در شرح ردیف ها ارائه شده اند، انواع شینه بندی های متداولی است که تاکنون اجرا شده اند. طرح های ارائه شده در مشخصات فنی مورد نظر کارفرما می بایستی با یکی از ردیف های این فهرست بها در مورد شینه بندی، مطابقت داده شود. در صورت عدم امکان تطابق از آیتم ستاره دار استفاده شود.
 12. تمامی ردیف های تجهیزات در این فهرست بها با لحاظ آخرین ویرایش استانداردهای معتبر بین المللی، وزارت نیرو، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مشخصات فنی پایه در مقدمه هر فصل پیش بینی شده اند و از نظر انواع تست های نوعی و روتین بایستی مورد تائید کارفرما باشند.
 13. قیمت های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیرو بوده و در هر بخش (طراحی و مهندسی، تامین کالا، نصب، آزمون و راه اندازی) شامل کلیه هزینه های مرتبط برای اجرای کامل کار است.
 14. اندازه گیری کارها براساس ابعاد کارهای انجام شده که طبق ابعاد درج شده در نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورت مجلس ها است با توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل ها صورت می گیرد.
 15. کارفرما می تواند در برابر اسناد مثبته ای که از سوی پیمانکار ارائه می شود، پس از رویت کالا و یا بازدید مواد و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت کالا در کارخانه سازنده (مانند تجهیزات مورد نیاز برای ساخت تابلوها، ترانسفورماتورهای قدرت و غیره) این اقلام را به عنوان مصالح پای کار محسوب و قبل از تحویل آن ها به صورت پیش بینی شده در ردیف های مربوطه در این فهرست بها در مقابل تضمین مورد قبول کارفرما بخشی از قیمت آن ردیف از پیمان را در صورت وضعیت های موقت منظور و به پیمانکار پرداخت نماید.
 16. مفاد مقدمات و بهای کلیه ردیف های فصول مربوط به طراحی و مهندسی، تامین، نصب و آزمون و راه اندازی تجهیزات ۶۳ کیلوولت، عینا در مورد تجهیزات ۶۶ کیلو ولت نیز صادق می باشد.
 17. مشخصات فنی پایه تجهیزات مربوط به ردیف ها در مقدمات فصول آورده شده است. بدیهی است مشخصات فنی تجهیزات پیمان براساس مشخصات فنی مندرج در شرایط خصوصی پیمان و آخرین ویرایش استانداردهای مرتبط با آن که در مشخصات فنی مذکور ذکر شده اند، خواهد بود.
 18. در صورت رعایت بخشنامه ابلاغ فهرست حاضر (بندهای ۱ تا ۶) در تعیین کسورات قانونی، موضوع مشمول پیمانهای منعقده بر اساس فهرست های بهای پایه می شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

15 − هفت =