ارزیابی پیشنهادها و انتخاب پیمانکار رتبه بندی شده

– تهیه و تحویل پیشنهادها

الف- رعایت مقررات زیر در تهیه و تکمیل پیشنهادها ضروری است:

  • پیشنهادها در مهلت مقرر در “درخواست پیشنهاد” تحویل شوند؛
  • اطلاعات صحیح و کامل باشد؛
  • اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه‌های صلاحیت، حسب مورد، ارایه شود؛
  • اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود؛
  • تمامی صفحات اسناد توسط اشخاص مجاز، امضا و مهر شود.

ب- پیمانکاران نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد (فنی و مالی) تسلیم کنند، مگر آنکه در اسناد “درخواست پیشنهاد” نحوه دیگری پیش بینی شده باشد.

پ- پیمانکاران پیشنهادهای فنی و مالی خود را باید در پاکت‌های جداگانه و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب با ذکر نام پیمانکار، موضوع و تاریخ ارسال روی پاکت، قرار دهند.

ت- کارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پیشنهادهای ارایه شده توسط پیمانکار رتبه بندی شده را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از آنها صیانت کند.

ث- هر گونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد، باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد “درخواست پیشنهاد” (RFP) انجام شود.

– توضیح و تشریح اسناد

الف- چنانچه پیمانکار رتبه بندی شده در استعلام ارزیابی کیفی پیمانکاران یا اسناد “درخواست پیشنهاد”، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از کارفرما توضیح بخواهد.

ب- توضیحات و پاسخ به پرسش‌های پیمانکاران و در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن، باید به طور یکسان برای همه پیمانکارانی که اسناد را دریافت کرده‌اند با لحاظ تغییرات احتمالی در برنامه زمانی انتخاب پیمانکار، ارسال شود.

تبصره- امکان ارایه توضیحات و دریافت سوال و ارایه پاسخ‌ها و یا سایر راهنمایی‌ها می‌تواند از طریق شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات صورت پذیرد.

– صورتجلسه پایانی

الف- بعد از گشایش پاکت‌های قیمت و ارزیابی مالی پیشنهادها، صورتجلسه پایانی ارزیابی پیشنهادها مشتمل بر موارد زیر تهیه می‌شود و به امضای هیئت داوران (در روش مسابقه)، کارفرما (در روش تک گزینه‌ای) و اعضای هیئت انتخاب مشاور (در سایر روش‌ها) می‌رسد:

۱- محل و زمان تشکیل جلسه پایانی؛

۲- نام و امضای کارفرما (در روش تک گزینه‌ای)، هیئت داوران (در روش مسابقه) و اعضای هیات انتخاب مشاور (در سایر روش‌ها)؛

۳- برآورد کارفرما؛

۴- امتیاز فنی پیشنهادهای مشاوران، طبق گزارش ارزیابی فنی پیشنهادها (حسب روش انتخاب مشاور)؛

۵- ضریب تاثیر امتیاز فنی (مربوط به روش QCBS

۶- حداقل امتیاز فنی قابل قبول (قید شده در اسناد “درخواست پیشنهاد” و حسب روش انتخاب مشاور)؛

۷- قیمت‌های پیشنهادی رویت شده مشاوران (بجز روش‌های بودجه ثابت و تعرفه)؛

۸- قیمت تراز شده پیشنهادهای مشاوران (مربوط به روش QCBS

۹- نام مشاور منتخب و مبلغ قرارداد؛

۱۰- کلیه محتویات پاکت‌های گشوده شده پیشنهادهای قیمت باید ثبت و ضمیمه صورتجلسه پایانی شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

هفده + یک =