اساسنامه شرکت سهامی خاص

ماده ۱- نام شرکت: نام شرکت عبارت است از ……………………….(شرکت سهامی خاص(

ماده ۲- موضوع شرکت: عبارت است از……………………………………………………………..

ماده ۳- مدت شرکت: از تاریخ ثبت شرکت به مدت …………………………………………………..خواهد بود.

ماده ۴- مرکز اصلی شرکت و شعب آنک مرکز اصلی شرکت………………………………

تبصره ۱- مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انتقال مرکز اصلی شرکت اقدام یا به هیات مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید.

تبصره ۲- هیات مدیره می تواند در صورت لزوم شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از کشور دایر یا نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.

ماده ۵- سرمایه: سرمایه نقدی شرکت مبلغ …………………….ریال منقسم به سهم با نام …………….و …………..و …………….و ………………سهم بی نام هریک به ارزش …………………….ریال می باشد که

مبلغ …………………..ریال آن نقدا پرداخت و مبلغ …………………ریال مابقی از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده ۶- پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده پنجم برحسب مورد در موعد یا مواعدی که هیات مدیره تعیین خواهد نمود پرداخت خواهد شد و در این خصوص هیات مدیه مطابق مواد ۳۵ تا ۳۸ قانون تجارت اقدام خواهند نمود.

ماده ۷- اوراق سهام: کلیه سهام شرکت(با نام یا بی نام یا هردو) است. اوراق شرکت چاپی و متحدالشکل بوده که دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ۲۶ قانون تجارت بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف اعضای هیات مدیره تعیین می شوند خواهید رسید و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ماده ۸- گواهینامه موقت سهام: شرکت موظف اس تا موقعی که اولاق سهام صادر نشده است به کلیه صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است تحویل نماید.

ماده ۹- غیرقابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیر قابل تقسیم بوده و مالکین مشاع مکلفند در براب رشرکت تنها به یک نقر از میان خودشان نمایندگی بدهند.

ماده ۱۰- انتقال سهام با نام: صحبان سهام بعد از موافقت هیات مدیره می توانند نسبت به انتقال سهام خود اقدام نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بایستی وفق ماده ۴۰ قانون تجارت در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی آنها بایستی انتقال را در دفتر مزبور امضاء نمایند. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

ماده ۱۱- انتقال سهام بی نام: سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام با قبض و اقباض به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۲- مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.

ماده ۱۳- تبدیل سهام: شرکت می تواند بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت مقررات مواد ۴۳ تا ۵۰ قانون تجارت نسبت به تبدیل سهام بی نام به بانام یا بالعکس اقدام نماید.

ماده ۱۴- کاهش یا افزایش سرمایه: هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقرات مذکور در بخش هشتم مبحث اول باب سوم قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

تبصره: اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد.

ماده ۱۵- حق تقدم در خرید سهام خرید: در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارندکه با رعایت مقررات قانون تجارت می توانند از این حق تقدم استفاده نمایند.

ماده ۱۶- مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده توسط دعوت هیات مدیره تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۷- هیات مدیره و همچنین بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت باید دستور جلسه مجمع در آگهی دعوت قید شود.

ماده ۱۸- سهمدارانی که اقلا یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند وفق ماده ۹۵ قانون تجارت می توانند دعوت صاحبان سهام را جهت تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند.هیات مدیره مکلف است حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر این صورت د رخواست کنندگان می توانند دعوت تشریفات مقرره مجمع را از بازرس یا بارسان شرکت خواستار شوند که بازرسان مکلف هستند با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ۱۰ روز دعوت نمایند. در صورت امتناع بازرسان، درخواست کنندگان می توانند به طور مستقیم نسبت به دعوت مجمع اقدام نمایند مشروط بر این که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت در خواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

ماده ۱۹- محل تشکیل مجامع عمومی: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده، در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت تعیین شده است تشکیل خواهد یافت.

ماده ۲۰- دعوت از صاحبان سهام و جهات تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد. به عمل خواهد آمد. در آگهی دعوت دستور جلسه و تاریخ تشکیل محمع با قید ساعت و نشانی کامل ذکر خواهد شد.

تبصره: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

ماده ۲۱- فاصله بین دعوت و تشکیل مجامع عمومی: فاصله بین نشر دعوت نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۲- حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام: در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده ۲۳- تعیین دستور جلسه مجمع عمومی: هرگاه مجمع عمومی به وسیله هیات مدیره دعوت شده باشند دستور جلسه را هیات مدیره و اگر به وسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین خواهد نمود.

ماده ۲۴- هیات رئیسه مجمع عمومی: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاد ه توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رئیس هیات مدیره خواهد بود و در غیاب آنها به ریاست مدیری که از طرف مدیره به این منظور تعیین شده باشد خواهد بود. مر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

تبصره: ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه می تواند از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می شود.

ماده ۲۵- صورت جلسه مجمع عمومی : از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواد شد.

تبصره: چنانچه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از موارد مشروحه ذیل باشد یک نسخه از صورت مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلای ایران به اداره ثبت شرکتها تقدیم خواهد شد.

۱٫ انتخاب مدیران و بازرسان

۲٫ تصویب ترازنامه

۳٫ کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه

۴٫انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

ماده ۲۶- اثر تصمیمات مجامع عموم: مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و مفاد اساسنامه تشکیل می گردد نماینده تمامی سهامدارات بوده و تصمیمات متخذه در مجامع عمومی برای کلیه صاحبان سهام و لو غائبین تو مخالفین لازم الاتباع و الزام آور می باشد.

ماده ۲۷- مجمع عمومی عادی شرکت الاقل یالی یک بار حداکثر طرف مدت ۳ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد. (تدکر: ذکر مدت در این ماده اختیاری است).

ماده ۲۸- حد نصاب مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود مشروط بر آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۹- تصمیمات در مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق مقررات ماده ۸۸ قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۳۰- اختیارات مجمع عمومی عادی: مجمع عمومی عادی می تواند در کلیه امور شرکت به غیر از مواردی که درباره آنهادر قوانین تعیین تکلیف شده یا مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

ماده ۳۱- اختیارات مجمع عمومی فوق العاده: هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا درسرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد، منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده ۳۲- حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده: در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارندت باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواخد نمود مشروط بر این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۳۳- تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده: تصمیات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

ماده ۳۴- عده اعضای هیات مدیره: شکرت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از ….نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد.

تبصره ۱- اعضای هیات مدیره کلا با بعضا قابل عزل می باشند.

تبصره ۲- انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.

ماده ۳۵- مدت مدیریت مدیران: مدت مدیریت مدیران دو سال است. تا زمانی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام می گیرد مدت مذکور خود به خود ادامه پیدا می کند.

ماده ۳۶- سهام وثیقه مدیران: هریک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حاقل سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن از تصمیمات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود به صندوق شرکت بسپارند.

سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

تبصره: در صورت انتقال قهری سام مورد وثیقه و یا اقزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیران مکلف هستند ظرف یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند و گرنه مستعفی محسوب خواهند شد.

ماده ۳۷- انتخابات‌ هیأت‌ مدیریه‌: هیأت‌ مدیره‌ در اولین‌ جلسه‌ خود که‌ حداکثر ظرف‌ یک‌ هفته‌ بعد از مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ که‌ هیأت‌ مدیره‌ را انتخاب‌ کرده‌ است‌ تشکیل‌جلسه‌ داده‌ و از بین‌ اعضای‌ هیأت‌، یک‌ رئیس‌ و یک‌ نایب‌ رئیس‌ برای‌ هیأت‌ مدیره‌ تعیین‌خواهند نمود.

تبصره‌ ۱- مدّت‌ ریاست‌ رئیس‌ و نایب‌ رئیس‌ بیش‌ از مدّت‌ عضویت‌ آنها در هیأت‌ مدیره ‌نخواهد بود و رئیس‌ و نایب‌ رئیس‌ قابل‌ عزل‌ و تجدید انتخاب‌ خواهند بود.

تبصره‌ ۲- در صورت‌ غیبت‌ رئیس‌ و نایب‌ رئیس‌، اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ یک‌ نفر از اعضای‌حاضر در جلسه‌ را جهت‌ انجام‌ وظایف‌ رئیس‌ تعیین‌ می‌نمایند.

تبصره‌ ۳- هیأت‌ مدیره‌ می‌تواند از بین‌ خود یا از خارج‌ شرکت‌ یک‌ نفر را به‌ سمت‌ منشی ‌برای‌ مدّت‌ یک‌ سال‌ انتخاب‌ نماید.

ماده‌ ۳۸- مواقع‌ تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌: هیأت‌ مدیره‌ به‌ دعوت‌ کتبی‌ رئیس‌ و یا نایب‌ رئیس‌ و یا دیگر اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ یا به‌ دعوت‌ مدیر عامل‌ در هر موقع‌ که‌ضرورت‌ ایجاب‌ کند تشکیل‌ جلسه‌ خواهد داد و همچنین‌ می‌توانند در مواقعی‌ که‌ خود به ‌طور هفتگی‌ یا ماهیانه‌ معین‌ می‌کنند تشکیل‌ جلسه‌ بدهند.

ماده‌ ۳۹- محل‌ تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌: جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ در مرکز اصلی‌شرکت‌ یا در هر محل‌ دیگر که‌ در دعوت‌ نامه‌ معین‌ شده‌ باشد تشکیل‌ خواهد شد.

ماده‌ ۴۰- حد نصاب‌ و اکثریت‌ لازم‌ جهت‌ رسمیّت‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌: برای‌تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ حضور بیش‌ از نصف‌ اعضاء لازم‌ بوده‌ و تصمیمات‌ با اکثریت‌ آراء حاضرین‌ اتخاذ می‌گردد.

ماده‌ ۴۱- صورت‌ جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌: برای‌ هریک‌ از جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌صورت‌ جلسه‌ای‌ تنظیم‌ و به‌ امضای‌ اکثریت‌ مدیران‌ حاضر در جلسه‌ می‌رسد. در صورت‌جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ نام‌ مدیرانی‌ که‌ حضور دارند یا غایب‌ می‌باشند وخلاصه‌ای‌ از مذاکرات‌ و همچنین‌ تصمیمات‌ متخذه‌ در جلسه‌ با قید تاریخ‌ در آن‌ ذکر می‌گردد. هریک‌ از مدیران‌ که‌ با تمام‌ یا بعضی‌ از تصمیمات‌ مندرج‌ در صورت‌ جلسه‌ مخالف باشد نظر او باید در صورت‌ جلسه‌ قید شود.

ماده‌ ۴۲- اختیارات‌ هیأت‌ مدیره‌: هیأت‌ مدیره‌ جز در مورد موضوعاتی‌ که‌ اتخاذ تصمیم‌ در آنها در صلاحیت‌ مجامع‌ عمومی‌ می‌باشد. دارای‌ کلیه‌ اختیارات‌ می‌باشد. علی‌الخصوص‌ اختیارات‌ هیأت‌ مدیره‌ به‌ قرار زیر است‌:

۱- ایجاد و حذف‌ نمایندگی‌ یا شعبه‌های‌ شرکت‌ در هر نقطه‌ای‌ از ایران‌ یا خارج‌ از ایران‌

۲- تصویب‌ آئین‌ نامه‌های‌ داخلی‌ شرکت‌ با پیشنهاد مدیرعامل‌

۳- نمایندگی‌ شرکت‌ در برابر اشخاص‌ ثالث‌ و کلیه‌ ادارات‌ دولتی‌ و مؤسسات‌ خصوصی

۴- عزل‌ و نصب‌ کلیه‌ مأموران‌ و کارکنان‌ شرکت‌ و تعیین‌ شرایط‌ استخدام‌ و حقوق و مزایا

۵- تصویب‌ بودجه‌ برای‌ اداره‌ کردن‌ شرکت‌

۶- افتتاح‌ حساب‌ و استفاده‌ از آن‌ به‌ نام‌ شرکت‌ نزد بانک‌ها و مؤسسات‌ معتبر

(اختیارت‌ هیأت‌ مدیره‌ حصری‌ نبوده‌ و می‌توان‌ سایر اختیاراتی‌ نیز به‌ هیأت‌ مدیره ‌تفویض‌ کرد مشروط‌ بر آنکه‌ مطابق‌ قانون‌ و ماده‌ مرقوم‌ باشد)

ماده‌ ۴۳- پاداش‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌: مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ شرکت‌ هرسال‌ نسبت‌معینی‌ از سود ویژه‌ شرکت‌ را به‌ صورت‌ پاداش‌ برای‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ تصویب‌ خواهد نمود.

ماده‌ ۴۴- مسئولیت‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌: مسئولیت‌ هریک‌ از اعضای‌ هیأت‌ مدیره ‌شرکت‌ طبق‌ مقررات‌ قانون‌ تجارت‌ و قوانین‌ جاریه‌ کشور خواهد بود.

ماده‌ ۴۵- معاملات‌ مدیران‌ با شرکت‌: اعضاء هیأت‌ مدیره‌ و مدیرعامل‌ شرکت‌ وهمچنین‌ مؤسسات‌ و شرکتهایی‌ که‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌ و یا مدیرعامل‌ شرکت‌ شریک‌ یاعضو هیأت‌ مدیره‌ یا مدیرعامل‌ آنها باشند نمی‌توانند بدون‌ اجازه‌ هیأت‌ مدیره‌ درمعاملاتی‌ که‌ با شرکت‌ یا به‌ حساب‌ شرکت‌ می‌شود به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ طرف ‌معامله‌ واقع‌ و یا سهیم‌ شوند و در صورت‌ اجازه‌ هیأت‌ مدیره‌ مفاد ماده‌ ۱۲۹ قانون‌ تجارت‌لازم‌ الرعایه‌ خواهد بود.

ماده‌ ۴۶- مدیرعامل‌: هیأت‌ مدیره‌ باید اقلاً یک‌ نفر شخص‌ حقیقی‌ را از بین‌ اعضای‌ خود یا خارج‌ به‌ مدیریت‌ عامل‌ شرکت‌ برگزینند و حدود و اختیارات‌ و مدّت‌ تصدی‌ و حق‌الزحمه او را تعیین‌ کنند.

تبصره‌ ۱- هیأت‌ مدیره‌ می‌تواند تمام‌ یا قسمتی‌ از اختیارات‌ مشروحه‌ در ماده‌ ۴۲ این‌اساسنامه‌ را با حق‌ توکیل‌ به‌ مدیرعامل‌ تفویض‌ نمایند.

تبصره‌ ۲- در صورتی‌ که‌ مدیرعامل‌ عضو هیأت‌ مدیره‌ باشد دوره‌ مدیریت‌ عامل‌ او ازعضویت‌ او در هیأت‌ مدیره‌ بیشتر نخواهد بود.

تبصره‌ ۳- هیأت‌ مدیره‌ در هر موقع‌ می‌تواند مدیرعامل‌ را عزل‌ نماید.

تبصره‌ ۴- هیأت‌ مدیره‌ می‌تواند در صورت‌ تمایل‌ برای‌ مدیرعامل‌ معاونی‌ تیعین‌ و حدود اختیارات‌ وی‌ را مشخص‌ نماید.

تبصره‌ ۵- نام‌ و مشخصات‌ و حدود اختیارات‌ مدیرعامل‌ باید با ارسال‌ نسخه‌ای‌ ازصورت‌ جلسه‌ هیأت‌ مدیره‌ به‌ مرجع‌ ثبت‌ شرکتها اعلام‌ و پس‌ از ثبت‌، در روزنامه‌ رسمی ‌آگهی‌ شود.

ماده‌ ۴۷- صاحبان‌ حق‌ امضاء: نحوه‌ امضای‌ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت‌ و چک‌ها و بروات‌ و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری‌ و نیز اشخاصی‌ که‌ دارای‌ حق‌امضاء هستند توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ تعیین‌ خواهد شد.

ماده‌ ۴۸- مجمع‌ عمومی‌ دو بازرس‌ اصلی‌ و یک‌ بازرس‌ علی‌البدل‌ برای‌ مدّت‌ یک‌ سال‌معین‌ می‌کند که‌ انتخاب‌ مجدد بازرس‌ یا بازرسان‌ بلامانع‌ است‌.

تبصره‌ ۱- مجتمع‌ عمومی‌ عادی‌ در هر موقع‌ می‌تواند بازرس‌ یا بازرسان‌ را عزل‌ کندمشروط‌ بر این‌ که‌ جانشین‌ آنها را نیز انتخاب‌ نماید.

تبصره‌ ۲- در صورت‌ فوت‌ یا استعفاء یا معذوریت‌ یا سلب‌ شرایط‌ یا عدم‌ قبول‌ سمت‌، وظیفه‌ او را بازرس‌ علی‌البدل‌ انجام‌ خواهد داد.

ماده‌ ۴۹- وظایف‌ بازرس‌:

۱- اظهارنظر درباره‌ صحت‌ و درستی‌ صورت‌ دارائی‌ و صورت‌ حساب‌ دوره‌ عملکرد وحساب‌ سود و زیان‌ و ترازنامه‌ای‌ که‌ مدیران‌ برای‌ تسلیم‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ تهیه‌ می‌کنند.

۲- اظهارنظر در مورد صحت‌ مطالب‌ و اطلاعاتی‌ که‌ مدیران‌ در اختیار مجامع‌ عمومی‌گذاشته‌اند.

۳- هرگونه‌ رسیدگی‌ و بازرسی‌ لازم‌ و مطالبه‌ اسناد مدارک‌ و اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ شرکت‌جهت‌ رسیدگی‌بازرسی‌ آنها.

۴- تهیه‌ گزارش‌ جامع‌ راجع‌ به‌ وضع‌ شرکت‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ در حدود ماده‌ ۱۴۸قانون‌ تجارت‌

تبصره‌ ۱- گزارش‌ بازرسان‌ باید لااقل‌ ده‌ روز قبل‌ از تشکیل‌ مجمع‌ عمومی‌ عادی‌ جهت ‌مراجعه‌ صاحبان‌ سهام‌ در مرکز شرکت‌ آماده‌ باشد.

تبصره‌ ۲- تصمیماتی‌ که‌ بدون‌ دریافت‌ گزارش‌ بازرس‌ راجع‌ به‌ تصویب‌ صورت‌ دارائی ‌و ترازنامه‌ و حساب‌ سود زیان‌ شرکت‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومی‌ اتخاذ شود از درجه‌ اعتبارساقط‌ خواهد بود.

ماده‌ ۵۰- مسئولیت‌ بازرس‌: بازرس‌ یا بازرسان‌ در مقابل‌ شرکت‌ و اشخاص‌ ثالث‌نسبت‌ به‌ تخلفاتی‌ که‌ در انجام‌ وظایف‌ خود مرتکب‌ می‌شوند طبق‌ قواعد عمومی‌ مربوط‌ به‌مسئولیت‌ مدنی‌ مسئول‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ خواهند بود.

ماده‌ ۵۱- حق‌الزحمه‌ بازرس‌: حق‌ الزحمه‌ بازرسان‌ توسط‌ مجمع‌ عمومی‌ عادی‌تعیین‌ و با اتخاذ تصمیم‌ مجدد به‌ همان‌ میزان‌ باقی‌ خواهد ماند.

ماده‌ ۵۲- معاملات‌ بازرس‌ با شرکت‌: بازرس‌ نمی‌تواند در معاملاتی‌ که‌ با شرکت‌ یا به‌ حساب‌ شرکت‌ انجام‌ می‌گیرد به‌ طور مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ ذی‌ نفع‌ شود.

ماده‌ ۵۳- سال‌ مالی‌: سال‌ مالی‌ شرکت‌ روز اول‌ فروردین‌ هر سال‌ آغاز می‌شود و روز آخر اسفند همان‌ سال‌ به‌ پایان‌ می‌رسد. اولین‌ سال‌ مالی‌ شرکت‌ از تاریخ‌ تأسیس‌ تا آخر اسفند ماه‌ همان‌ سال‌ می‌باشد.

ماده‌ ۵۴- صورت‌ حساب‌ شش‌ ماهه‌: هیأت‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ لااقل‌ هر ۶ ماه‌ یکبارخلاصه‌ صورت‌ دارایی‌ و قروض‌ شرکت‌ را وفق‌ ماده‌ ۱۳۷ قانون‌ تجارت‌ تنظیم‌ و تحویل ‌بازرس‌ نماید.

ماده‌ ۵۵- حساب‌های‌ سالانه‌: هیأت‌ مدیره‌ شرکت‌ باید پس‌ از انقضای‌ سال‌ مالی ‌صورت‌ دارایی‌ و دیون‌ شرکت‌ را در پایان‌ سال‌ و همچنین‌ ترازنامه‌ و حساب‌ عملکرد و حساب‌ سود و زیان‌ شرکت‌ را به‌ ضمیمه‌ گزراش‌ درباره‌ فعالیت‌ و وضع‌ عمومی‌ شرکت ‌طی‌ سال‌ مالی‌ مزبور تنظیم‌ نماید. اسناد مذکور باید لااقل‌ بیست‌ روز قبل‌ از تاریخ‌ مجمع‌عمومی‌ عادی‌ سالانه‌ در اختیار بازرسان‌ گذاشته‌ شود تا پس‌ از رسیدگی‌ با گزارش‌بازرسان‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌ صاحبان‌ سهام‌ تقدیم‌ شود.

ماده‌ ۵۶- حق‌ مراجعه‌ صاحبان‌ سهام‌: از ۱۵ روز قبل‌ از انعقاد مجمع‌ عمومی‌سالانه‌ هریک‌ از صاحبان‌ سهام‌ می‌توانند در مرکز اصلی‌ شرکت‌ با مراجعه‌ به‌ صورت‌حساب‌ها و صورت‌ اسامی‌ صاحبان‌ سهام‌، از ترازنامه‌ و حساب‌ سود و زیان‌ شرکت ‌رونوشت‌ بگیرند.

ماده‌ ۵۷- اعلام‌ ترازنامه‌ استهلاکات‌: ارزیابی‌ دارایی‌های‌ شرکت‌ طبق‌ اصول‌ ومقررات‌ صحیح‌ حسابداری‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. در ترازنامه‌ شرکت‌ باید استهلاک‌ اموال‌ و اندوخته‌های‌ لازم‌ در نظر گرفته‌ شود ولو آنکه‌ پس‌ از وضع‌ استهلاک‌ و اندوخته‌ها، سود قابل‌ تقسیم‌ باقی‌ نمانده‌ یا کافی‌ نباشد. پایین‌ آمدن‌ ارزش‌ دارایی‌ ثابت‌ به‌ هر علتی‌ باید دراستهلاکات‌ قید گردد. جهت‌ جبران‌ کاهش‌ احتمالی‌ ارزش‌ سایر اقلام‌ دارایی‌ و زیان‌ها وهزینه‌های‌ احتمالی‌ باید ذخیره‌ لازم‌ منظور گردد.

ماده‌ ۵۸- ترازنامه‌: ترازنامه‌ هر سال‌ باید حداکثر ظرف‌ مدّت‌ ۴ ماه‌ پس‌ از انقضای‌ سال‌مالی‌ شرکت‌ برای‌ تصویب‌، تقدیم‌ مجمع‌ عمومی‌ صاحبان‌ سهام‌ گردد.

ماده‌ ۵۹- مفاصاحساب‌: تصویب‌ ترازنامه‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومی‌ برای‌ هیأت‌ مدیره‌به‌ منزله‌ مفاصاحساب‌ خواهد بود.

ماده‌ ۶۰- سود خالص‌: سود خالص‌ شرکت‌ در هر سال‌ مالی‌ عبارت‌ است‌ از درآمد حاصله‌ در همان‌ سال‌ مالی‌، یا کسر کلیه‌ هزینه‌ها و استهلاکات‌ و اندوخته‌ها.

ماده‌ ۶۱- اندوخته‌ قانونی‌: هیأت‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ هرسال‌ بعد از وضع‌ زیان‌های‌وارده‌ در سال‌های‌ قبل‌ معادل‌ یک‌ بیستم‌ از سود خالص‌ شرکت‌ را به‌ عنوان‌ اندوخته‌های ‌قانونی‌ موضوع‌ نماید. هر تصمیمی‌ برخلاف‌ این‌ امر باطل‌ است‌.

ماده‌ ۶۲- سود قابل‌ تقسیم‌: سود قابل‌ تقسیم‌ عبارت‌ است‌ از سود خالص‌ سال‌ مالی‌شرکت‌ منهای‌ زیان‌های‌ سال‌ مالی‌ قبل‌ و اندوخته‌ قانونی‌ مذکور در ماده‌ فوق و سایراندوخته‌های‌ اختیاری‌ به‌ علاوه‌ سود قابل‌ تقسیم‌ سال‌های‌ قبل‌ که‌ تقسیم‌ نشده‌ است‌. تقسیم‌ سود و اندوخته‌های‌ بین‌ صاحبان‌ سهام‌ فقط‌ پس‌ از تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ عادی‌جایز خواهد بود و در صورت‌ وجود منافع‌، تقسیم‌ ده‌ درصد از سود ویژه‌ سالانه‌ بین‌صاحبان‌ سهام‌ الزامی‌ است‌.

ماده‌ ۶۳- انحلال‌ شرکت‌: شرکت‌ در موارد زیر منحل‌ می‌شود:

۱- در مواردی‌ که‌ بر اثر زیان‌های‌ وارده‌ حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیأت‌مدیره‌ مکلف‌ است‌ وفق‌ ماده‌ ۱۴۱ قانون‌ تجارت‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق العاده‌صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ نماید تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقای‌ شرکت‌ مورد شور و رأی‌ واقع ‌شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور رأی‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد باید در همان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ قانونی‌ سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد.

۲- در صورتی‌ که‌ هیأت‌ مدیره‌ شرکت‌ به‌ دعوت‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق العاده‌ مبادرت‌ ننماید و یا مجمعی‌ که‌ دعوت‌ می‌شود نتواند مطابق‌ مقررات‌ قانونی‌ منعقد گردد هر ذینفعی‌می‌تواند انحلال‌ شرکت‌ را از دادگاه‌ صلاحیتدار درخواست‌ نماید.

تبصره‌: در موارد مذکور باید مفاد ماده‌ ۱۹۹ قانون‌ تجارت‌ مراعات‌ گردد.

ماده‌ ۶۴- تصفیه‌: هرگاه‌ شرکت‌ طبق‌ مندرجات‌ ماده‌ فوق منحل‌ گردد تصفیه‌ امور آن‌ باتبعیت‌ از مقررات‌ مواد مربوطه‌ قانون‌ تجارت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد.

ماده‌ ۶۵- مواد پیش‌بینی‌ نشده‌ در اساسنامه‌: در خصوص‌ مواردی‌ که‌ در این‌اساسنامه‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ است‌ طبق‌ قانون‌ تجارت‌ و سایر قوانین‌ موضوعه‌ عمل‌ خواهدشد.

ماده‌ ۶۶- این‌ اساسنامه‌ در ۶۶ ماده‌ و ۲۱ تبصره‌ در جلسه‌ مورخ‌… به‌ تصویب‌ مجمع‌عمومی‌ مؤسسین‌ رسید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

1 + بیست =