تفاوت شرکت سهامی عام و خاص

شرکت سهامی خاص

تعداد سهامداران در شرکت های سهامی خاص حداقل ۳ نفر است.

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص بصورت غیر نقدی نیز مجاز است

شرکتی است که تمام سرمایه شرکت در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین می شود.

حداقل سرمایه لازم برای شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است.

در شرکت سهامی خاص، تمام سرمایه شرکت در زمان تاسیس توسط موسسین تعهد و حداقل ۳۵% مبلغ تعهد شده را به حساب بانک بنام « شرکت در شرف تاسیس» واریز نمایند.

مبلغ اسمی سهام برای شرکت سهامی خاص محدودیتی وجود ندارد.

تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت سهامی خاص حداقل ۳نفر است. در شرکت های سهامی عام عبارت« شرکت سهامی عام» و در شرکت های سهامی خاص عبارت« شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق،اطلاعیه ها و آگهی های شرکت بطور خوانا و روشن قید شود.

شرکت سهامی عام

حداکثر مبلغ اسمی سهام در شرکت های سهامی عام ده هزار ریال است.

شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

برای تاسیس شرکت های سهامی عام، موسسین باید حداقل ۲۰% سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل ۳۵% مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام « شرکت در شرف تاسیس» نزد یکی از بانکها واریز نمایند.

تعداد سهامداران در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر است.

افزایش سرمایه در شرکت های سهامی عام فقط بطور نقدی مجاز است.

تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام حداقل ۵ نفر می باشد.

حداقل سرمایه لازم برای شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

هفت + 7 =