تهیه فهرست بلند طبق الزامات ساجات

تهیه فهرست بلند

الف- کارفرما می‌تواند به روش‌های زیر فهرست بلند را تهیه کند:

۱- فراخوان پیمانکاران و مشاوران دارای صلاحیت طبق ماده (۹) از طریق انتشار آگهی در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و درج آن در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات؛

۲- مراجعه کارفرما به فهرست پیمانکاران و مشاوران دارای صلاحیت‌ طبق ماده (۹) و انتخاب دوازده پیمانکار یا مشاور.

ب- آگهی فراخوان پیمانکاری یا مشاوره حداقل شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- نام و نشانی کارفرما؛

۲- موضوع خدمات پیمانکاری یا مشاوره؛

۳- درخواست گواهی‌نامه صلاحیت مرتبط با موضوع پروژه در صورت وجود آن؛

۴- اعلام انجام ارزیابی کیفی (حسب مورد)؛

۵- رشته یا زمینه تخصصی پیمانکار یا مشاور؛

۶- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد؛

۷- نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم.

پ- فهرست پیمانکاران و مشاوران دارای صلاحیت معاونت، از طریق مراجعه به نشانی الکترونیکی بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات در دسترس عموم می‌باشد.

ت- شرایط خاص در تهیه فهرست بلند:

۱- در موارد خاص با تشخیص و مسئولیت کارفرما، تعداد پیمانکاران یا مشاوران موضوع جزء (۲) بند (الف) تا پنج پیمانکار یا مشاور تقلیل می‌یابد.

۲- انتشار آگهی برای کارهایی که برآورد حق‌الزحمه پیمانکاری یا مشاوره آنها بیش از سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد و همچنین برای سایر کارهای پیمانکاری یا مشاوره با برآورد حق‌الزحمه پیمانکاری یا مشاوره بیش از بیست برابر سقف نصاب معاملات متوسط ضروری است.

۳- در مورد کارهای موضوع جزء (۲) بند (ت) این ماده، کارفرما با مجوز بالاترین مقام‌ دستگاه مرکزی خود می‌تواند با رعایت سایر مفاد این آیین‌نامه بدون انتشار آگهی نسبت به تهیه فهرست بلند اقدام نماید.

۴- در صورت انتشار فراخوان بصورت آگهی و عدم تکمیل حداقل سه متقاضی برای فهرست بلند، کارفرما فرآیند انتشار آگهی را یک بار تکرار یا مطابق جزء (۲) بند (الف) اقدام می‌نماید و در هر صورت به تعداد  متقاضیان این فرآیند کفایت می‌شود.

۵- در مورد جزء (۲) بند (الف) در صورت عدم کفایت تعداد فهرست پیمانکاران ساجات یا مشاوران ساجات دارای صلاحیت، کارفرما فهرست بلند را از پیمانکاران یا مشاوران دارای صلاحیت در پایه‌های بالاتر یا پایین‌تر همان رشته تکمیل می‌کند  و به این ترتیب، به تعداد موجود مشاوران برای فهرست بلند کفایت می‌شود.

۶- در شرایطی که پس از انجام هریک از فرآیندهای اجزای (۴) یا (۵) بند (ت) این ماده، فقط یک متقاضی خدمات پیمانکاری یا مشاوره اعلام آمادگی نموده باشد، پس از تایید هیئت انتخاب پیمانکار یا مشاور، انتخاب پیمانکار یا مشاور ساجات به روش تک گزینه‌ای انجام می‌شود.

۷- در روش تک گزینه‌ای موضوع بند (ث) ماده (۱۶) تهیه فهرست‌بلند و به تبع آن، جزء (۲) بند (ت) این ماده، موضوعیت ندارد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

4 × چهار =