شرایط شرکت در مناقصه

۱-دامنه کاربرد و کلیات

۱-۱- این دستورالعمل، برای مناقصه پیمان هایی که به روش متعارف (طراحی، مناقصه و اجرا) واگذار می شوند، کاربرد دارد.

۱-۲- این دستورالعمل، شامل متن حاضر و پیوست آن، کاربرگ مناقصه است. مفاد کاربرگ مناقصه از سوی مناقصه گزار، با توجه به ویژگی کارهای موضوع هر مناقصه، درج یا تکمیل می شود.

۱-۳- در این دستورالعمل، واژه ها و عبارت ها، معانی تعریف شده زیر را دارند.

۱-۳-۱- “نامه پذیرش”، یعنی نامه ای که طی آن برگ پیشنهاد مناقصه و هر توافق امضا شده از سوی دو طرف و پیوست شده به آن، به طور رسمی از سوی مناقصه گزار پذیرفته شده و به امضای مناقصه گزار رسیده است.

۱-۳-۲- “برگ پیشنهاد مناقصه”، یعنی مدرکی با همین عنوان که از سوی مناقصه گر تکمیل شده و شامل پیشنهاد امضا شده مناقصه گر برای کارهاست.

۱-۳-۳- “پیشنهاد فنی بازرگانی مناقصه گر”، یعنی مدرکی با همین عنوان که مناقصه گر همراه با برگ پیشنهاد مناقصه ارایه می دهد، به همان گونه که در اسناد مناقصه امده است.

۱-۳-۴- “پیشنهاد مناقصه” ، یعنی برگ پیشنهاد مناقصه و همه مدارک دیگری که مناقصه گر همراه با برگ پیشنهاد مناقصه تسلیم کرده، به همان گونه که در اسناد مناقصه آمده است. پیشنهاد مناقصه ممکن است به منظور اختصار، به صورت «پیشنهاد» نیز به کار رود.

۱-۳-۵- “نامه دعوت به ارایه پیشنهاد”، عنوان مدرکی است که از سوی مناقصه گزار به تمام شرکت کنندگان منتخب، فرستاده شده و با وصول آن، می توانند اسناد مناقصه را دریافت کنند. نامه دعوت به ارایه پیشنهاد، به اختصار «دعوت نامه» هم نامیده می شود. این نامه، قسمتی از اسناد مناقصه تلقی می گردد.

۱-۳-۶- “اسناد مناقصه”، مجموعه مدارکی با همین عنوان است که در قبال ارایه نامه دعوت به ارایه پیشنهاد به مناقصه گران تحویل می شود و حاوی مدارک یاد شده در ماده ۵ است.

۱-۴- این دستورالعمل، در هماهنگی با “نامه دعوت به ارایه پیشنهاد” تهیه شده است. در صورت مغایرت بین مفاد این دستورالعمل و دعوت نامه، مفاد دعوت نامه اولویت دارد.

۱-۵- این دستورالعمل، جزیی از مدارک پیشنهاد مناقصه گر نیست و جزیی از اسناد پیمان نیز قرار نخواهد گرفت. این دستورالعمل، توضیح روشهایی است که در مراحل مختلف برگزاری مناقصه، از مرحله صدور دعوت نامه تا مرحله تصمیم مناقصه گزار مبنی بر واگذاری کارهای موضوع مناقصه، به یکی از مناقصه گران و مبادله پیمان، یا انصراف مناقصه گزار از واگذاری کارها، به کار برده می شود و آگاهی هایی را برای تهیه پیشنهاد مناقصه، به مناقصه گر می دهد.

۱-۶- مناقصه گران، باید پیشنهاد خود را با توجه به قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور، مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵، و مجوزهای مربوط درج شده در کاربرگ مناقصه، که مناقصه گزار برای اجرای کارهای موضوع مناقصه در اختیار دارد، تهیه و تسلیم نمایند.

۱-۷- مناقصه گر متقاضی مناقصه نفت ، مناقصه نیرو ، مناقصه راه ، مناقصه آب ، مناقصه ابنیه ، مناقصه تاسیسات ، مناقصه ساختمان ، باید تمام دستورالعملها، فرمها، کاربرگها، شرایط پیمان، نقشه ها و مشخصات فنی، جدول ها، و دیگر اطلاعات اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کند. مناقصه گر، مسئول تامین و تکمیل اطلاعات خواسته شده در اسناد مناقصه، به گونه ای است که پیشنهاد تسلیم شده پاسخ گوی کامل اسناد مناقصه باشد. نقص مدارک پیشنهاد مناقصه یا عدم تکمیل اسناد مناقصه، به رد پیشنهاد منجر می شود.

۱-۸- در این دستورالعمل، اختیارهای مهندس مشاور در انجام امور مناقصه، در کاربرگ مناقصه تعیین شده است.

۱-۹- تاریخ پایه، تاریخی است که به عنوان تاریخ مبنای پیمان، در پیمان درج شده در اسناد مناقصه، تعریف شده است.

۲- مناقصه گران واجد شرایط

۲-۱- مناقصه گران دارای رتبه ساجات نفت و نیرو و راه و آب و ابنیه و تاسیسات که در فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران (ارزیابی توان اجرای کار)، ذیصلاح تشخیص داده شده و در فهرست کوتاه حضور داشته باشند، برای شرکت در مناقصه، دعوت می شوند.

۲-۲- با توجه به این که صلاحیت توان اجرای کار مناقصه گرانی که به مناقصه دعوت می شوند قبلا احراز شده است، در مشارکت ها هرگونه تغییر در مشارکت، منوط به تائید کتبی مناقصه گزار، پیش از تاریخ تسلیم پیشنهاد است.

۲-۳- هر شرکت نمی تواند در یک مناقصه، عضو بیش از یک مشارکت باشد. اما می تواند به عنوان پیمانکار دست دوم، در بیش از یک پیشنهاد معرفی شود.

۲-۴- مناقصه گرانی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با اشخاصی که توسط مناقصه گزار برای انجام خدمات مشاوره، برای تهیه طرح و سایر مدارک مورد استفاده در کارهای موضوع مناقصه، منصوب شده اند نباید در زمینه کارهای مربوط به پیمان موضوع مناقصه، مشارکت داشته باشند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

چهار × دو =