عقد قرارداد با پیمانکار و مشاور دارای رتبه

الف- ارجاع همزمان فعالیت‌های جنبی و تکمیلی به پیمانکار و مشاور رتبه دار اصلی، در صورتی که دارای صلاحیت لازم در رشته مربوط باشد، مجاز است. در این صورت ارجاع کار خدمات جنبی با استفاده از روش تک گزینه‌ای خواهد بود.

تبصره- در صورتی ‌که پیمانکار یا مشاور اصلی فاقد صلاحیت لازم برای انجام خدمات جنبی باشد، ارجاع خدمات جنبی به صورت تک گزینه‌ای به پیمانکار یا مشاور خدمات جنبی دارای صلاحیت که به عنوان همکار و انجام دهنده این خدمات، توسط پیمانکار یا مشاور اصلی به کارفرما معرفی می‌شود، مجاز است.

ب- ارجاع خدمات زیر در یک طرح به یک پیمانکار یا مشاور مجاز نیست:

۱- مدیریت‌طرح با هر یک از خدمات: مطالعات پیدایش، مطالعات‌توجیهی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی، نظارت عالیه و نظارت‌کارگاهی؛

۲- مطالعات پیدایش و مطالعات توجیهی با هر یک از خدمات: طراحی تفصیلی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی؛

۳- قرارداد مستقل خدمات مهندسی ارزش با هر یک از خدمات: طراحی پایه، طراحی تفصیلی، نظارت عالیه و نظارت‌کارگاهی.

تبصره- خدمات مهندسی ارزش می‌تواند جزئی از شرح خدمات در هر گونه قرارداد خدمات مشاوره باشد.

پ- هر گونه مشارکت در منافع مالی و تدارکاتی پروژه، برای پیمانکار یا مشاوری که خدمات مدیریت طرح، مطالعات پیدایش، مطالعات توجیهی، بازرسی، طراحی پایه، طراحی تفصیلی یا نظارت عالیه یا کارگاهی در طرحی را بر عهده گرفته است، در قراردادهای تامین کالا P و پیمانکاری C همان طرح ممنوع است.

تبصره- برای کارهای خدمات پیمانکاری یا مشاوره خارج از حوزه فناوری اطلاعات، همزمانی اجرا و طراحی با کارهایی که قراردادهای آنها به صورت مشارکت برای پیمانکاری DB & EPC & EC و پیمانکاری عمومی GC  ارجاع می‌شود، از مصادیق کارهای پیمانکاری میباشد.

ت- قرارداد با مشاور منتخب باید قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. در صورت توافق مشاور منتخب و کارفرما این مدت برای یک بار قابل تمدید است.

ث- تغییر در موضوع، قیمت و شرایط قراردادهای پیمانکاری یا مشاوره، بعد از تعیین پیمانکار یا مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع‌ است.

ج- تغییر در قیمت و شرح خدمات موضوع قراردادهای خدمات پیمانکاری یا مشاوره پس از انعقاد قرارداد تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصره – در کارهایی که انتخاب پیمانکار و مشاور رتبه دار به روش کیفیت و قیمت یا به روش بودجه ثابت انجام می‌شود و حوزه کار مشخص دارند، کارفرما می‌تواند تغییرات (کاهش ویا افزایش) خدمات پیمانکاری یا مشاوره را با اعلام در “درخواست پیشنهاد”، در متن قرارداد به بیست و پنج درصد محدود نماید.

چ- کارفرما می‌تواند در تعیین قیمت مشاوره به نحوی با پیمانکار و مشاور قرارداد منعقد کند که خدمات مشاوره متکی به درصدی از برآورد هزینه اجرا یا متکی به صورت وضعیت پیمانکار نباشد و قرارداد را با قیمت مقطوع منعقدکند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

3 + یک =