فرایندهای انتخاب پیمانکار دارای گرید

الف- فرایند انتخاب پیمانکار بعد از اجرای تمهیدات با توجه به روش انتخاب، انجام می‌شود.

تبصره- در صورتی که پس از ارائه پاکت‌های پیشنهاد فنی ویا مالی (حسب روش انتخاب پیمانکار)، پیمانکاری انصراف دهد، کارفرما می‌تواند با تعداد باقیمانده مشاوران فرآیند انتخاب پیمانکار را ادامه دهد.

ب- فرآیند انتخاب براساس کیفیت و قیمت (QCBS) به شرح زیر است:

۱- تهیه فهرست بلند طبق ماده (۷) ؛

۲- انجام مراحل ارزیابی‌کیفی و انتخاب پیمانکاران‌صلاحیتدار طبق ماده (۱۲) (تهیه فهرست کوتاه)؛

۳- ارسال “درخواست پیشنهاد” طبق ماده (۱۸) برای پیمانکاران فهرست کوتاه؛

۴- تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ماده (۱۹)؛

۵- ارزیابی فنی پیشنهادها طبق ماده (۲۱)؛

۶- ارزیابی مالی پیشنهادها بر اساس قیمت تراز شده و انتخاب پیمانکار منتخب طبق بند (ب) ماده (۲۲)؛

۷- انعقاد قرارداد با پیمانکار منتخب طبق ماده (۱۰) بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار (ارائه‌شده در پاکت قیمت پیمانکار)؛

پ- فرآیند انتخاب بر اساس کیفیت (QBS) به شرح زیر است:

۱- تهیه فهرست بلند طبق ماده (۷)؛

۲- انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران صلاحیتدار طبق ماده (۱۲) (تهیه فهرست کوتاه)؛

۳- ارسال “درخواست پیشنهاد” طبق ماده (۱۸) برای پیمانکاران فهرست کوتاه؛

۴- تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ماده (۱۹)؛

۵- ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین پیمانکاری که بالاترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد طبق ماده (۲۱)؛

۶- گشایش پاکت قیمت پیمانکاری که بالاترین امتیاز فنی را کسب کرده است و ارزیابی مالی پیشنهاد وی طبق بند (پ) ماده (۲۲)؛

۷- انعقاد قرارداد طبق ماده (۱۰).

ت- فرآیند انتخاب تک گزینه‌ای به شرح زیر است:

۱- تهیه اسناد “درخواست پیشنهاد” طبق ماده (۱۸)؛

۲- ارسال دعوت‌نامه به همراه “درخواست پیشنهاد” و اخذ پیشنهاد فنی و مالی از پیمانکار؛

۳- ارزیابی فنی و مالی و مذاکره با پیمانکار برای قیمت؛

۴- انعقاد قرارداد طبق ماده (۱۰).

ث- فرآیند انتخاب به روش بودجه ثابت به شرح زیر است:

۱- تهیه فهرست بلند طبق ماده (۷)؛

۲- انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکار صلاحیتدار طبق ماده (۱۲)  (تهیه فهرست کوتاه)؛

۳- ارسال “درخواست پیشنهاد” طبق ماده (۱۸) به پیمانکاران فهرست کوتاه با ذکر مبلغ پیمانکاره پروژه؛

۴- تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ماده (۱۹)؛

۵- ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین پیمانکاری که بالاترین امتیاز فنی را کسب کرده باشد طبق ماده (۲۱) به عنوان پیمانکار منتخب؛

۶- ارزیابی مالی پیشنهاد پیمانکار منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (۳)؛

۷- انعقاد قرارداد با رعایت ماده (۱۰) .

ج- فرآیند انتخاب به روش تعرفه:

۱- تهیه فهرست بلند طبق فرآیند ماده (۷)؛

۲- انجام مراحل ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکار صلاحیتدار طبق ماده (۱۲) (تهیه فهرست کوتاه)؛

۳- ارسال “درخواست پیشنهاد” طبق ماده (۱۸) به پیمانکاران فهرست کوتاه با ذکر تعرفه مورد استفاده؛

۴- تهیه و تحویل پیشنهادها طبق ماده (۱۹)؛

۵- ارزیابی فنی پیشنهادها و تعیین پیمانکاری که بالاترین امتیاز فنی را کسب نموده است طبق ماده (۲۱) به عنوان پیمانکار منتخب؛

۶- ارزیابی مالی پیشنهاد پیمانکار دارای grade منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (۳)؛

۷- انعقاد قرارداد با پیمانکار منتخب بر اساس تعرفه‌های مصوب معاونت با رعایت ماده (۱۰) (هر گونه تغییر خارج از حدود بخشنامه‌های تعرفه‌های مربوط، ممنوع می‌باشد) .

تبصره- در مواردی که حقوق دولتی در تعرفه‌های یادشده تغییر یافته یا متفاوت بوده و این تغییر در تعرفه پیش‌بینی نشده باشد، باید مابه‌التفاوت مربوط توسط کارفرما در تعرفه منظور شود.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

3 × سه =