فهرست بهای رشته آب رتبه آب

فهرست بهای واحد پایه رشته آب ، شامل، این دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پیوستهای فهرست بها، به شرح زیر است:

پیوست ۱) شرح اقلام هزینه های بالاسری

پیوست ۲) دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

پیوست ۳) کارهای جدید

پیوست ۴) نقشه نمونه

این فهرست بها برای کارهای رتبه آب در نظر گرفته شده است. شرح و بهای واحد ردیفهای درج شده در این فهرست بها، علاوه بر عملیات تخریب، خاکی، تاسیساتی و تجهیزات آبیاری، به طور کلی شامل کارهای لوله گذاری و عملیات مربوط در داخل ترانشه بوده و انجام کارهای ویزه ای مانند عبور لوله از رودخانه و نهرهای بزرگ، عبور لوله از زیر یا کنار پلها، عبور لوله از زیر راه آهن یا آزاد راه یا بزرگراه و لوله گذاری در ری زمین با خاکریز یا پایه، در این فهرست بها منظور نشده است.

تبصره: در صورت انجام عملیات لوله گذاری با لوله های فولادی و فایبر گلاس (G.R.P) برای انتقال آب تا مزرعه (با تشخیص مشاور و تائید کارفرما) از ردیف های مربوط در فهرست بهای خطوط انتقال آب براساس بند ۴ این دستورالعمل استفاده می شود.

تعریف مزرعه: مزرعه به محدوده ای گفته می شود که دارای یک آبگیر مستقل بوده و مساحت آن از ۶۰ هکتار به بالا باشد.

  1. نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست بها و مقادیر

۲-۱- شرح ردیف های این فهرست بها، به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته شبکه آبیاری تحت فشار را پوشش دهد. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه ای مورد نیاز کار باشد، که اقلام آن با شرح ردیف های این فهرست بها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام، تهیه و در انتهای گروه مربوط، با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیف ها، با علامت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف های ستاره دار نامیده می شوند. بهای واحد ردیف های ستاره دار، با روش تجزیه قیمت و براساس قیمت های دوره مبنای این فهرست، محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می شود. هرگاه دستورالعملی برای پرداخت ردیف های ستاره دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می شود.

۲-۲- بهای واحد ردیف هایی که شرح آنها در این فهرست بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند، به روش درج شده در بند ۲-۱، تعیین می شود و این اقلام نیز ردیف های ستاره دار محسوب می شوند.

۲-۳- شرح و بهای واحد ردیف های غیر پایه موضوع بند ۲-۱ (اقلام ستاره دار)، و بهای واحد ردیف های غیر پایه موضوع بند ۲-۲، باید هنگام بررسی برآورد هزینه اجرای کار، به تصویب دستگاه اجرایی برسد.

۲-۴- در کارهایی که از طریق مناقصه عمومی واگذار می شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف های ستاره دار، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف های فهرست بها (پایه و غیر پایه) بدون اعمال هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در این رشته، بیش تر از سی (۳۰) درصد باشد، لازم است دستگاه اجرایی قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد تمامی ردیف های ستاره دار در آن رشته را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت مربوط، به دبیرخانه شورای عالی فنی، در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب توسط شورای عالی فنی، ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (۱۵) و ده (۱۰) درصد خواهد بود.

۲-۵- برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل ها، بهای آن به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف هایی یا به روش دیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می شود، در مقابل ردیف یاد شده درج شود. این اقلام ردیف های پایه محسوب می شوند.

چنانچه برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا کسر)  بها پیش بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها ملاک عمل خواهد بود.

۲-۶- به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز و امکان درج ردیف های جدید، ردیف های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروهها یا زیر فصل های جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف های فهرست بها، شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدی به شماره گروه یا زیر فصل، و دو رقم آخر به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل، اختصاص داده شده است.

۲-۷- هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوط به آن هزینه های زیر، طبق روش تعیین شده در بند ۲-۸ ، اعمال میشود.

۲-۷-۱- ضریب بالاسری که شرح اقلام آن به عنوان راهنما در پیوست ۳ درج شده است، برابر ۳۰/۱ برای کارهایی که به صورت مناقصه و برابر ۲۰/۱ برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند.

۲-۷-۲- ضریب منطقه ای مطابق آخرین دستورالعمل ابلاغی در زمان برآورد اجرای کار.

۲-۷-۳- هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، طبق دستورالعمل پیوست ۲

۲-۸- برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن، براساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی، تعیین و برحسب ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوط، اندازه گیری می شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و بهای کل ردیف هاست، تهیه می شود.

در این فهرست ، بهای کل هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع بهای کل ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل، و از جمع مبالغ فصل ها، جمع مبلغ این فهرست بها برای کار مورد نظر، به دست می آید ضریب بالاسری و ضریب منطقه ای، به جمع مبلغ ردیف ها ضرب شده و هزینه تجهیزو برچیدن کارگاه، به آن اضافه می شود؛ نتیجه برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یاد شده، کلیات، مقدمه فصل ها و پیوست های ۲، ۳ و ۴ این فهرست بها ضمیمه شده ، مجموعه تهیه شده به عنوان فهرست بها و مقادیر کار منضم به پیمان (برآورد هزینه اجرای کار) نامیده می شود.

  1. مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید، مشخصات کامل مصالح و تجهیزات و منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی درباره آنها را که از نظر قیمت موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارایه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج کند. منظور از منبع تهیه این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد مشخص کند که اقلام کار ساخت داخل یا خارج کشور است و علاوه بر آن تعدادی از تولید کنندگان را مشخص کند.
  2. در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها، بیش از یک رشته فهرست بهای پایه مورد نیاز است، فهرست بها و مقادیر یا براورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای پایه رشته مربوط به طور جداگانه تهیه می شود. فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرا که به این ترتیب برای بخشهای مختلف کار تهیه می شود، همراه با برگ خلاصه برآورد که برآورد بخشهای مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار (تمام رشته ها) تهیه می شود.
  3. برای برآورد هزینه کارهای عمومی، مانند اجرای استخر، ساختمان تلمبه خانه و سایر موارد از فهرست های بهای واحد پایه رشته ساختمان استفاده می شود.
  4. برای سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال ۱۳۹۴، سعی شده است حتی الامکان در زیر موارد اصلاحی، علامت گذاری شود. برای مواردی که ممکن است علامتگذاری از قلم افتاده باشد، مسئولیت همچنان متوجه استفاده کنندگان است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

سه × 5 =