فهرست بهای رشته نیرو رتبه نیرو

  1. شرح ردیف های رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیرو برق شامل این دستورالعمل (دستور العمل کاربرد)، کلیات، مقدمه فصل ها، شرح بهای واحد ردیف ها و پیوستهای فهرست بها به شرح ذیل است:

پیوست ۱: شرح اقلام هزینه های بالاسری

پیوست ۲: دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه (برای کارهای مشتمل بر بخش «نصب و آزمون و راه اندازی»)

پیوست ۳: قیمت کارهای جدید

  1. نحوه برآورد و تهیه فهرست بها و مقادیر:

۲-۱- شرح ردیف های این فهرست بها به نحوی تعیین شده است که اقلام عمومی کارهای رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیرو را شامل گردد. در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه ای مورد نیاز کار باشد که اقلام کارهای آن با شرح ردیف های این فهرست بها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام تهیه و در انتهای گروه مربوطه با شماره ردیف جدید درج می شود. لازم به ذکر است برآورد هزینه اجرای کار توسط دستگاه اجرایی انجام می شود.

به هر حال فیمت گذاری تمام ردیف های فهرست منضم به پیمان براساس تجزیه بهای ابلاغی معاونت و سایر مستندات توسط دستگاه اجرایی انجام می شود اما این قیمت ها محرمانه بوده و منتشر نمی شود.

۲-۲- در این فهرست بها به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نیاز و امکان درج ردیف های جدید در آینده، ردیفهای هر فصل با توجه به ماهیت آنها به گروهها با زیر فصل های جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف های فهرست شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ، دو رقم اول به شماره فصل، دو رقم بعدی به شماره گروه یا زیر فصل و دو رقم آخر به شماره ردیف در هر گروه یا زیر فصل، اختصاص داده شده است. ضمناً با توجه به اینکه ممکن است در آینده تجهیزی با مشخصات موجود گروه هم خوانی نداشته باشد و لازم باشد به ردیفهای هر گروه اضافه گردد، ردیف ها با فاصله شماره گذاری شده اند.

۲-۳- هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و ردیف های غیر پایه مربوط به آن ضریب ها و هزینه های زیر، طبق روش تعیین شده در بند ۲-۴ اعمال می شود.

۲-۳-۱- ضریب بالاسری که شرح اقلام آن به عنوان راهنما در پیوست ۱ درج شده است، برابر ۳/۱ برای کارهایی که به صورت مناقصه و برابر ۲/۱ برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه واگذار می شوند.

۲-۳-۲- هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، طبق پیوست ۲، این هزینه فقط به فصل های مربوط به کارهای نصب، آزمون و راه اندازی تعلق می گیرد.

۲-۴- برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن، براساس نقشه های اجرائی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف های این فهرست بها اندازه گیری می شود. از فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست تهیه می شود.

در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمه مبلغ فصل ها، جمع مبلغ ردیف های فهرست بها برای کار مورد نظر، به دست می آید. ضریب بالاسری به جمع مبلغ ردیف ها ضرب شده و هزینه تجهیز کارگاه (در صورت وجود) به آن اضافه می شود، نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یاد شده، کلیات، مقدمه فصل ها و پیوست ۳ ضمیمه شده و مجموعه تهیه شده به عنوان فهرست بها و مقادیر کار یا برآورد هزینه اجرای کار نامیده می شود.

  1. در کارهایی که برای براورد هزینه آنها به بیش از یک رشته فهرست بهای پایه مورد نیاز است، فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه که مربوط به یک رشته است طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای پایه رشته مربوط به طور جداگانه تهیه می شود. فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه ای که به این ترتیب برای بخشهای مختلف کار تهیه می شود، همراه با برگ خلاصه برآورد که برآورد بخشهای مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر یا براورد هزینه، به یکدیگر ملحق می شوند. در این نوع کارها تنها یک فهرست جهت تجهیزات تهیه می شود. به عنوان مثال جهت کارهای ساختمانی و تاسیسات مکانیکی و برقی پستهای انتقال نیرو و فوق توزیع از آخرین فهرست های بهای واحد پایه رشته ساختمان، تاسیسات مکانیکی و برقی ابلاغی در زمان برآورد که توسط معاونت راهبردی ریاست جمهوری ارائه می گردد، استفاده شود.
  2. مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده براورد باید، مشخصات کامل مصالح و تجهیزات و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی درباره آنها را که از نظر قیمت موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان همراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنی درج کند.
  3. در هر پیمان، لازم است پس از برگزاری مناقصه، فهرست بها و دفترچه مقادیر و فهرست قیمت های پیمانکار منتخب توسط کارفرما به دبیرخانه شورای عالی فنی ارسال شود و پس از اعلام وصول شورای عالی فنی نسبت به انعقاد پیمان اقدام نماید.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای اجباری مشخص شده اند *

3 × 5 =